Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Бұйым өз артынан іздер қалдырады
Тазалағыш жəне күтімге арналған зат бұйым үшін
жарамайды немесе қате мөлшерленген.
 Өндірушімен ұсынылған тазалағыш жəне
күтімге арналған затты қолданыңыз.
"Тазалағыш жəне күтімге арналған заттар"
тарауын қараңыз.
 Өндірушінің мөлшерлеу бойынша нұсқауларын
орындаңыз.
Білікшелерді алғаш рет дымқылдандыру
орындалмаған немесе қысқа мерзімде орындалды
жəне сондықтан білікшелер толығымен
дымқылдандырылмаған (білікшелерді тазалау
ішінара ғана орындалды).
Сурет
 Білікшелерді толығымен дымқылдандырыңыз.
Тұтқаны негізгі құрылғыдан шығарып алу
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ
Тұтқаны орнатқан соң негізгі құрылғыдан
шығарып алуға болмайды.
Құрылғыны сервистік қызмет көрсету
мақсатымен жіберген кезде ғана тұтқаны негізгі
құрылғыдан шығарып алуға болады.
Сурет
Пайдалану нұсқаулығының соңындағы суретті
қараңыз
 Бұрауышты 90 градустық бұрышпен тұтқаның
артқы жағындағы шағын саңылауға енгізіп,
тұтқаны шығарып алыңыз.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ
Негізгі құрылғы мен тұтқа арасындағы байланыс
кабелінің зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.
Техникалық мағлұматтар
Электрге қосу
Электр кернеуі
Қорғау дəрежесі
Қорғау классы
Жұмыс сипаттары
Тұтынылатын қуат
Білікшелердің айналымы/минут
Толтыру мөлшері
Таза су багы
Тазалау станциясы
Көлемі
Кабель ұзындығы
Салмағы (тазалағыш
сұйықтарсыз)
Ұзындығы
Ені
Биіктігі
Техникалық өзгерістер пайда болып қалуы
мүмкін!
– 13
KK
220-240 V
1~50-60 Hz
IPX4
II
460 Вт
500 айн./мин.
400 мл
200 мл
7,0 м
5,0 кг
320 мм
270 мм
1220 мм
231

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: