Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Сурет
 Тазалағыш білікшелерді тірелгенше білікше
бекіткішіне бұрап бекітіңіз.
"Білікшелерді тазалау" тарауын қараңыз.
Кір су багын тазалау
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ
Айырғыш шаңмен жəне кірмен бітелмес үшін
немесе бакта кірдің жиналғанын болдырмау үшін,
кір су багын жүйелі түрде тазалау керек.
Сурет
 Бұйымды өшіру үшін, бұйым қосқышын (қосу/
өшіру) басыңыз.
Сурет
 Бұйымды тазалау станциясына қойыңыз.
Сурет
-
Сурет
 Кір су багын бұйымнан алыңыз.
"Кір су багын босату" тарауын қараңыз.
 Қақпақты/айырғышты жəне кір су багын құбыр
суымен тазалаңыз.
 Кір су багын ыдыс-аяқ жуатын машинада да
тазалауға болады.
Сурет
 Тазалаған соң, кір су багын қақпағымен бірге
қайтадан бұйым ішіне салыңыз.
Тазалағыш жəне күтімге арналған заттар
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ
Жарамсыз тазалағыш жəне күтімге арналған
заттарды қолдану бұйымға зақым келтіруі жəне
кепілдік күшінің жойылуына апарып соғуы мүмкін.
Нұсқау
Қажетінше еденді тазалау үшін KÄRCHER
тазалағыш немесе күтімге арналған заттарын
қолданыңыз.
 Тазалағыш жəне күтімге арналған заттарды
мөлшерлеген кезде, өндірушінің мөлшер
бойынша нұсқауларын орындаңыз.
 Көбіктің пайда болуын болдырмау үшін, таза су
багын алдымен сумен, ал содан кейін
тазалағыш жəне күтімге арналған затпен
толтырыңыз.
 Таза су багының "MAX" толтыру көлемінен
асырмау үшін, су құйған кезде тазалағыш жəне
күтімге арналған заттың мөлшері үшін орын
қалдырыңыз.
Кедергілер болғанда көмек алу
Кемшіліктердің себебін астыда көрсетілген тізімге
сəйкес Өзіңіз жоя алуыңыз мүмкін. Күдікті
жағдайларда немесе осында аталған емес себебі
жағдайларда Қызмет Көрсету бөлімінің арнайы
мамандарымен хабарласыңыз.
Таза сумен біліктерді ылғалдау жоқ
Сүзгіш элемент салынбаған.
Сурет
 Таза су багын алып тастап, сүзгіш элементті
өзекпен жоғары қарай орнатыңыз.
Сүзгіш элемент жоғарғы жағымен төмен
орнатылады.
 Сүзгіш элементті алып тастап, өзекпен жоғары
қарай орнатыңыз.
Сору шлангісі кірдің қалдықтарына бітеліп қалған.
 Сору шлангісін сору басынан жəне негізгі
құрылғыдан абайлап шешіп алыңыз.
230
 Сору шлангілерін салқын суға 10–20 минутқа
қойыңыз.
 Сору шлангілерін тұйық затпен жəне/немесе
ағынды суда тазалаңыз.
Бұйым кірді кетірмейді
Су багында су жоқ.
 Суды толтырып құйыңыз.
Таза су багы бұйымға дұрыс орнатылмаған.
 Таза су багын бұйымда берік орнатылатындай
етіп салыңыз.
Тазалағыш білікшелер жоқ немесе дұрыс
орнатылмаған.
Сурет
 Тазалағыш білікшелерді салып қойыңыз да,
тазалағыш білікшелерді тірелгенше білікше
бекіткішіне бұрап бекітіңіз.
Тазалағыш білікшелер ластанған немесе тозған.
 Тазалағыш білікшелерді тазалап шығыңыз.
немесе
 Тазалағыш білікшелерді ауыстырыңыз.
Білікшелер айналмайды
Білікшелер бұғатталған.
Сурет
 Білікшелерді шығарып алыңыз да, бөгде зат
немесе желілік кабель білікшелерде қысылып
қалғанын тексеріп шығыңыз.
Іске қосу кезінде қатты сатыр естіледі
Білікшелер тым құрғақ.
 Білікшелерді дымқылдандырыңыз немесе
құрылғыны 200 мл сумен тұрақ күйінде
дымқылдандырыңыз.
Сорғыш бастиекте салдырлайтын шуыл
Сорғыш бастиекке бөліктер (мысалы, тастар немесе
сынықтар) түсті.
Сурет
 Сорғыш бастиек қақпағын алып, сорғыш
бастиекті тазалаңыз.
"Сорғыш бастиекті тазалау" тарауын қараңыз.
Сору күші төмендеді
Сору каналдары жəне сорғыш бастиектің қуыстары
бітеліп қалды.
Сурет
 Сорғыш бастиек қақпағын алып, сорғыш
бастиекті тазалаңыз.
"Сорғыш бастиекті тазалау" тарауын қараңыз.
Бұйымнан кір су шығып кетті
Кір су багы шамадан артық толтырылған.
Сурет
-
Сурет
 Кір су багын бірден босатыңыз.
"Кір су багын тазалау" тарауын қараңыз.
Кір су багы бұйымға дұрыс орнатылмаған.
 Қақпақтың кір су багына берік орнатылғанын
тексеріңіз.
"Кір су багын тазалау" тарауын қараңыз.
Айырғыш бітеліп қалды.
 Кір су багынан қақпақты алып тастаңыз жəне
айырғышты тазалаңыз.
"Кір су багын тазалау" тарауын қараңыз.
Тазалау кезінде лас суға арналған бак сепараторы
сүзгісінің торы зақымдалды.
 Сепараторды ауыстырыңыз.
– 12
KK
естіледі

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: