Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
OPREZ
Napomena koja upućuje na
eventualno opasnu situaciju
koja može prouzročiti lakše oz-
ljede.
PAŽNJA
Napomena koja upućuje na
eventualno opasnu situaciju
koja može prouzročiti materijal-
nu štetu.
Električne komponente
OPASNOST
 Uređaj nemojte koristiti u ba-
zenima u kojima ima vode.
 Prije uporabe provjerite, jesu
li uređaj i pribor u ispravnom
stanju. Ako stanje nije bespri-
jekorno, ne smije se upotre-
bljavati.
 Oštećen strujni priključni ka-
bel odmah dajte na zamjenu
ovlaštenoj servisnoj službi/
električaru.
 Strujni utikač i utičnicu nikada
ne dodirujte vlažnim rukama.
 Prije svakog čišćenja i održa-
vanja isključite uređaj i strujni
utikač izvucite iz utičnice.
 Popravke na uređaju smije
izvoditi samo ovlaštena servi-
sna služba.
 Spoj strujnog priključnog/pro-
dužnog kabela ne smije ležati
u vodi.
UPOZORENJE
 Uređaj se smije priključiti
samo na električni priključak
koji je elektroinstalater izveo
u skladu s IEC 60364.
 Uređaj se smije priključiti
samo na izmjeničnu struju.
Napon se mora podudarati s
natpisnom pločicom uređaja.
 U vlažnim prostorijama, kao
što je npr. kupaonica, uređaj
priključujte na utičnice s pred-
spojenom FI zaštitnom sklop-
kom.
 Upotrebljavajte samo elek-
trične produžne kabele zašti-
ćene od prskanja vode s pro-
mjerom od najmanje
3x1 mm².
 Spojevi na strujnim priključ-
nim kabelima ili produžnim
kabelima smiju se zamjeniti
samo onima iste mehaničke
čvrstoće s istom zaštitom od
prskanja vode.
OPREZ
 Pazite da se priključni ili pro-
dužni kabeli ne unište ili ošte-
te gaženjem, gnječenjem, vu-
čenjem ili sličnim. Strujne ka-
bele zaštitite od vrućine, ulja i
oštrih bridova.
Siguran rad
OPASNOST
 Korisnik mora koristiti uređaj
u skladu s njegovom namje-
nom. Mora uzeti u obzir lokal-
ne uvjete i pri radu s uređa-
jem paziti na osobe u okružju.
 Zabranjen je rad u područji-
ma u kojima prijeti opasnost
od eksplozija.
 Prilikom uporabe uređaja u
opasnim područjima treba
poštivati odgovarajuće sigur-
nosne propise.
– 6
HR
167

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: