Download  Print this page

Advertisement

Siurblio galvutės valymas
DĖMESIO
Esant dideliam siurblio galvutės užterštumui arba jei į si-
urblio galvutę patenka daiktai (pvz., akmenys, šukės),
siurblio galvutę reikia išvalyti. Tokie daiktai dirbant su-
kelia garsus arba užkemša siurblio kanalus ir sumažina
siurbimo galią.
Paveikslas
 Prietaisą reikia išjungti spaudžiant prietaiso jungiklį
„Įj. / Išj.".
Paveikslas
 Ištraukite prietaiso kištuką iš kištukinio lizdo.
Paveikslas
 Reikia nuimti valymo velenus.
Žr. skyrių „Velenų valymas".
Paveikslas
 Būtina paspausti siurblio galvutės fiksatorių.
 Reikia nuimti siurblio galvutės apdangą.
 Siurblio galvutės apdangą reikia išvalyti tekančiu
vandeniu.
 Prireikus, siurblio galvutės apdango siurbimo kana-
lus ir angas reikia išvalyti nuo įstrigusių dalelių.
 Prietaiso siurblio galvutę reikia išvalyti drėgna
šluoste.
 Siurblio galvutės apdangą reikia pritvirtinti prie siur-
blio galvutės.
Paveikslas
 Valymo velenus reikia įsukti į velenų laikiklį, kol jie
užsifiksuos.
Žr. skyrių „Velenų valymas".
Nešvaraus vandens talpyklos valymas
DĖMESIO
Nešvaraus vandens talpyklą būtina reguliariai valyti,
kad nusodintuvo neužkimštų dulkės ir purvas.
Paveikslas
 Prietaisą reikia išjungti spaudžiant prietaiso jungiklį
„Įj. / Išj.".
Paveikslas
 Prietaisą reikia įstatyti į valymo stotelę.
Paveikslas
iki
Paveikslas
 Nešvaraus vandens talpyklą reikia išimti iš prietaiso.
Žr. skyrių „Nešvaraus vandens talpyklos ištuštini-
mas".
 Dangtį / nusodintuvą ir nešvaraus vandens talpyklą
reikia išvalyti vandentiekio vandeniu.
 Nešvaraus vandens talpyklą galima plauti ir inda-
plovėje.
Paveikslas
 Išvalius, nešvaraus vandens talpyklą su dangteliu
reikia vėl įstatyti į prietaisą.
Valymo ir priežiūros priemonės
DĖMESIO
Naudojant netinkamas valymo ir priežiūros priemones
galima pažeisti prietaisą ir sugadinti prietaisą.
Pastaba
Prireikus, reikia naudoti KÄRCHER valymo arba prie-
žiūros priemones.
 Dozuojant valymo ir priežiūros priemones reikia at-
sižvelgti į gamintojo nurodytus kiekius.
 Siekiant išvengti putojimo, švaraus vandens talpy-
klą pirmiausiai reikia pripildyti vandeniu, o po to įpil-
ti valymo arba priežiūros priemonių.
212
 Siekiant, kad bendras kiekis neviršytų švaraus van-
dens talpyklos žymos „MAX", pilant vandenį, reikia
palikti vietos valymo arba priežiūros priemonėms.
Pagalba gedimų atveju
Dažnai gedimus sukelia priežastys, kurias galite paša-
linti patys, perskaitę šią apžvalgą. Jei abejojate ar jūsų
įrenginio gedimas čia nepaminėtas, kreipkitės į įgaliotą
klientų aptarnavimo tarnybą.
Velenas nedrėkinamas gėlu vandeniu
Neįdėta filtro kasetė.
Paveikslas
 Gėlo vandens talpyklą išimkite ir įdėkite filtro įdėklą
kaiščiu į viršų.
Filtro kasetė įdėta atvirkščiai.
 Filtro įdėklą išimkite ir kaiščiu įdėkite į viršų.
Siurbimo žarna užsikimšusi purvo nuosėdomis.
 Siurbimo žarnas atsargiai nuimkite nuo siurbimo
galvos ir pagrindinio prietaiso.
 Siurbimo žarnas 10–20 min. įmerkite į šaltą vande-
nį.
 Buku daiktu ir (arba) pakišę po tekančiu vandeniu
išvalykite siurbimo žarnas.
Prietaisu negalima surinkti purvo
Vandens bake nėra vandens.
 Papildyti vandens.
Gėlo vandens talpykla netinkamai įtvirtinta įrenginyje.
 Švaraus vandens talpyklą reikia įstatyti taip, kad ji
būtų tvirtai įtvirtinta prietaise.
Trūksta valymo velenų arba jie netinkamai įstatyti.
Paveikslas
 Valymo velenus reikia tinkamais įstatyti arba įsukti
į velenų laikiklį, kol jie užsifiksuos.
Valymo velenai užteršti arba nusidėvėję.
 Valymo velenus reikia išvalyti.
arba
 Valymo velenus reikia pakeisti.
Velenai blokuojami.
Paveikslas
 Išimkite ir patikrinkite velenus, ar juose neužstrigo
koks nors daiktas ar maitinimo kabelis.
Įjungiant girdėti garsus spragtelėjimas
Velenai yra per sausi.
 Sudrėkinkite velenus arba sudrėkinkite prietaisą
200 ml vandens stovėjimo stotelėje.
Barškantys garsai siurblio galvutėje
Siurblio galvutėje yra daiktų (pvz., akmenų arba šukių).
Paveikslas
 Reikia nuimti siurblio galvutės apdangą ir išvalyti si-
urblio galvute.
Žr. skyrių „Siurblio galvutės valymas".
Silpsta siurbiamoji galia
Siurblio galvutės siurbimo kanalai ir angos yra užsikimšę.
Paveikslas
 Reikia nuimti siurblio galvutės apdangą ir išvalyti si-
urblio galvute.
Žr. skyrių „Siurblio galvutės valymas".
– 11
LT
Nesisuka velenai

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: