Download  Print this page

Advertisement

 За да не се превиши количеството на напълва-
не „MAX" на резервоара за чиста вода, при на-
ливането на вода оставете още място за коли-
чеството на почистващите препарати или пре-
паратите за поддръжка.
Помощ при неизправности
Много често причините за повреда са елементарни
и с помощта на следните указания може сами да ги
отстраните. Ако не сте сигурни или повредите не са
описани тук, обърнете се към оторизирания сервиз.
Липсва навлажняване на валяците с
прясна вода
Филтърната вложка не е поставена.
Фигура
 Извадете резервоара за чиста вода и поставете
филтърната вложка с щифта нагоре.
Филтърната вложка е поставена наопаки.
 Извадете филтърната вложка и я поставете с
щифта нагоре.
Смукателният маркуч е запушен поради отлагания
на замърсявания.
 Отстранете внимателно смукателните маркучи
от смукателната глава и основния уред.
 Поставете смукателните маркучи за 10-20 ми-
нути в студена вода.
 Почистете смукателните маркучи с тъп предмет
и/или под течаща вода.
Уредът не поема мръсотия
Липса на вода във водния резервоар.
 Допълване с вода
Резервоарът за чиста вода не поставен правилно в
уреда.
 Поставете резервоара за чиста вода така, че да
стои неподвижно в уреда.
Почистващите валяци липсват или не са поставени
правилно.
Фигура
 Поставете почистващите валяци, респ. завийте
почистващите валяци върху носача до упор.
Почистващите валяци са замърсени или износени.
 Почистете почистващите валяци.
или
 Сменете почистващите валяци.
Валяците не се въртят
Валяците блокират.
Фигура
 Свалете валяците и проверете дали в тях не се
е заплел предмет или мрежовият кабел.
Силен вибриращ шум при включване
Валяците са твърде сухи.
 Навлажнете валяците, респ. навлажнете уреда
с 200 ml вода в станцията за паркиране.
Шум от тракане в смукателната глава
В смукателната глава има части (напр. камъчета
или стружки).
Фигура
 Свалете капака на смукателната глава и я по-
чистете.
Вижте глава „Почистване на смукателната гла-
ва".
Смукателната мощност намалява
Всмукателните канали и прорези на смукателната
глава са запушени.
Фигура
 Свалете капака на смукателната глава и я по-
чистете.
Вижте глава „Почистване на смукателната глава".
Уредът изпуска мръсна вода
Резервоарът за мръсна вода е препълнен.
Фигура
до
Фигура
 Незабавно изпразнете резервоара за мръсна
вода.
Вижте глава „Почистване на резервоара за
мръсна вода".
Резервоарът за мръсна вода не е в правилно поло-
жение в уреда.
 Проверете дали капакът стои неподвижно на
резервоара за мръсна вода.
Вижте глава „Почистване на резервоара за
мръсна вода".
Сепараторът е запушен.
 Свалете капака на резервоара за мръсна вода
и почистете сепаратора.
Вижте глава „Почистване на резервоара за
мръсна вода".
Филтриращата цедка на сепаратора на резервоара
за мръсна вода е била повредена при почистването.
 Подменете сепаратора.
Уредът оставя следи по пода
Почистващите препарати или препаратите за под-
дръжка не са подходящи за уреда или са неправил-
но дозирани.
 Използвайте препоръчаните от производителя
почистващи препарати и препарати за под-
дръжка.
Вижте глава „Почистващи препарати и препара-
ти за поддръжка".
 Следете указанията за дозировка, дадени от
производителя.
Не е било приложено или е било приложено твърде
за кратко първо навлажняване на валяците и пора-
ди това те не са напълно навлажнени (по тази при-
чина валяците почистват само частично).
Фигура
 Навлажнете валяците напълно.
Сваляне на ръкохватката от основния
ВНИМАНИЕ
След сглобяването не сваляйте повече ръкохват-
ката от основния уред.
Свалянето на ръкохватката от основния уред
може да бъде извършено само когато уредът се
изпраща за обслужване.
Фигура
Вж. фигурата в края на ръководството за експлоата-
ция
 Поставете отвертката под ъгъл 90 градуса в
малкия отвор от задната страна на ръкохватка-
та и я свалете.
ВНИМАНИЕ
Внимавайте да не бъде повреден свързващият ка-
бел между основния уред и ръкохватката.
– 12
BG
уред
189

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: