Download  Print this page

Advertisement

Фигура
 Поставете резервоара за чиста вода в уреда.
Резервоарът за чиста вода трябва да стои не-
подвижно в уреда.
Изпразване на резевоара за мръсна вода
ВНИМАНИЕ
За да не прелее резервоарът за мръсна вода, ниво-
то на водата трябва да се проверява редовно. Не
трябва да се превишава маркировката „MAX".
Фигура
 Поставете уреда в почистващата станция.
Фигура
 Дръжте резервоара за мръсна вода за долната
планка на дръжката, при това натиснете с па-
лец горната планка на дръжката надолу.
Фигура
 Извадете резервоара за мръсна вода.
Фигура
 Свалете капака на резервоара за мръсна вода.
 Изпразнете резервоара за мръсна вода.
 Почистете капака/сепаратора и резервоара за
мръсна вода с вода от водопровода според за-
мърсяването.
 Поставете капака на резервоара за мръсна вода.
Капакът за чиста вода трябва да стои непод-
вижно върху резервоара за мръсна вода.
Фигура
 Поставете резервоара за мръсна вода в уреда.
Резервоарът за мръсна вода трябва да стои не-
подвижно в уреда.
Прекъсване на работа
Фигура
 Изключете уреда, за целта натиснете прекъсва-
ча Вкл./Изкл.
Фигура
 Поставете уреда в почистващата станция.
ВНИМАНИЕ
За устойчивост винаги при прекъсвания на рабо-
тата поставяйте уреда в почистващата стан-
ция, респ. станцията за паркиране. При недоста-
тъчна устойчивост уредът може да се преобър-
не, при което може да изтекат течности, които
да увредят подовата настилка.
Изключете уреда
Фигура
 Изключете уреда, за целта натиснете прекъсва-
ча Вкл./Изкл.
Фигура
 Поставете уреда в почистващата станция.
Фигура
ВНИМАНИЕ
След приключване на работата следва почиства-
не на уреда чрез изплакване.
Вижте глава „Почистване на уреда чрез изплакване".
Фигура
 Изпразнете уреда напълно.
Фигура
до
Фигура
 Изпразнете резервоара за мръсна вода.
Вижте глава „Изпразване на резервоара за
мръсна вода".
 Ако в резервоара за чиста вода или в почиства-
щата станция има още вода, излейте я.
Фигура
 Извадете щепсела от контакта.
Фигура
 Навийте мрежовия кабел около куките за кабе-
ла.
 Фиксирайте мрежовия кабел с кабелен клипс.
Съхранение на уреда
ВНИМАНИЕ
За да предотвратите образуването на миризми
при складирането на уреда, неговите резервоари
за чиста и мръсна вода трябва да бъдат напълно
източени.
Фигура
 Занесете уреда на мястото на съхранение, като
го държите за дръжката за носене.
Фигура
 За устойчивост поставете уреда в станцията за
почистване.
 Съхранявайте уреда в сухи помещения.
Грижи и поддръжка
Почистване на уреда чрез изплакване
ВНИМАНИЕ
След приключване на работата винаги оставяй-
те уреда да се изплакне с почистващата станция
и с чиста вода. С този процес уредът се почиства
оптимално и се избягва натрупване на мръсотия
и бактерии или неприятни миризми в уреда.
Фигура
 Изключете уреда, за целта натиснете прекъсва-
ча Вкл./Изкл.
Фигура
 Поставете уреда в почистващата станция.
 За промиване напълнете резервоара за чиста
вода с малко студена или хладка чешмяна во-
да, за да освободите напълно всмукателните
канали или отвори на смукателната глава от ос-
татъците от почистващ препарат.
 Поставете резервоара за чиста вода в уреда.
Фигура
 Свалете резервоара за мръсна вода и го из-
празнете.
Вижте глава „Изпразване на резервоара за
мръсна вода".
 Напълнете мерителната чаша с 200 ml вода.
 Сипете водата в почистващата станция.
 При необходимост за изплакването могат да се
добавят съответни почистващи препарати
KÄRCHER.
 За да включите уреда, натиснете прекъсвача
(Вкл/Изкл).
 Оставете уреда да работи 30-60 секунди, дока-
то водата е засмукана напълно от почистваща-
та станция.
Сега изплакването е завършено.
Указание
Колкото по-дълго е включен уредът, толкова по-
малко остатъчна влага остава в почистващите валя-
ци.
 Изключете уреда, за целта натиснете прекъсва-
ча Вкл./Изкл.
 Ако в резервоара за чиста вода има още вода,
свалете го и го изпразнете.
– 10
BG
187

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: