Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Rizikos lygiai
PAVOJUS
Nuoroda dėl tiesioginio pavo-
jaus, galinčio sukelti sunkius
kūno sužalojimus ar mirtį.
ĮSPĖJIMAS
Nuoroda dėl galimo pavojaus,
galinčio sukelti sunkius kūno su-
žalojimus ar mirtį.
ATSARGIAI
Nurodo galimą pavojų, galintį
sukelti lengvus sužalojimus.
DĖMESIO
Nuoroda dėl galimo pavojaus,
galinčio sukelti materialinius
nuostolius.
Elektros įrangos
komponentai
PAVOJUS
 Nenaudokite prietaiso basei-
nuose, jeigu juose yra van-
dens.
 Prieš naudodami prietaisą,
patikrinkite ar jis ir jos priedai
tvarkingi. Jei jų būklė nėra ne-
priekaištinga, prietaiso nega-
lima naudoti.
 Pažeistą maitinimo laidą ne-
delsdami pakeiskite oficialioje
klientų aptarnavimo tarnyboje
ar leiskite pakeisti kvalifikuo-
tam elektrikui.
 Jokiu būdu nelieskite tinklo
kištuko arba maitinimo lizdo
drėgnomis rankomis.
 Prieš pradėdami įprastinės ir
techninės priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite
iš lizdo tinklo kištuką.
 Prietaisą remontuoti gali tik
įgaliota klientų aptarnavimo
tarnyba.
 Elektros/ilgintuvo laidas ne-
gali būti vandenyje.
ĮSPĖJIMAS
 Prietaisas gali būti jungiamas
tik į elektriko pagal IEC 60364
reikalavimus įrengtą elektros
tinklo lizdą.
 Prietaisą junkite į kintamosios
srovės tinklą. Įtampa turi ati-
tikti gamyklinėje lentelėje nu-
rodytą įtampą.
 Drėgnose patalpose, pvz.,
vonios kambaryje, junkite
prietaisą prie kištukinio lizdo
su apsauginiu liekamosios
srovės pertraukikliu.
 Naudokite tik vandeniui ats-
parų ne mažesnio nei 3x1
mm² skersmens ilginamąjį
elektros laidą.
 Tinklo jungtis ir ilginamųjų lai-
dų jungtis keiskite tokią pat
apsaugą nuo vandens purslų
ir mechaninių pažeidimų tu-
rinčiomis jungtimis.
ATSARGIAI
 Užtikrinkite, kad maitinimo
kabelis arba prailginimo lai-
das nebūtų pervažiuotas, su-
spaustas, ištampytas ir kitaip
pažeistas ar sugadintas. Sau-
gokite maitinimo kabelius nuo
karščio, alyvos ir aštrių briau-
nų.
– 6
LT
207

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: