Download  Print this page

Advertisement

Puhastusvedeliku lisamine
TÄHELEPANU
Enne puhta vee paagi täitmist tühjendage musta vee
paak. Nii saab ära hoida musta vee paagi ülevoolamist.
Vt ptk „Musta vee paagi tühjendamine".
Joonis
 Asetage seade puhastusjaama.
Joonis
 Võtke puhta vee paak käepidemest hoides sead-
mest välja.
Joonis
 Avage paagi lukk.
 Puhta vee paagi võib täita külma või leige kraani-
veega.
 Vastavalt vajadusele lisage puhastus- või hooldus-
vahendit.
 Täitmisel ei tohi tähistust „MAX" ületada.
 Sulgege paagi lukk.
Joonis
 Pange puhta vee paak seadmesse.
Puhta vee paak peab kõvasti seadmes kinni olema.
Musta vee paagi tühjendamine
TÄHELEPANU
Veetaset tuleb regulaarselt kontrollida, et musta vee
paak ei hakkaks üle voolama. Tähistust „MAX" ei tohi
ületada.
Joonis
 Asetage seade puhastusjaama.
Joonis
 Hoidke musta vee paaki alumisest käepidemeliis-
tust kinni, seejuures suruge ülemist käepidemeliis-
tu pöialdega allapoole.
Joonis
 Võtke musta vee paak välja.
Joonis
 Võtke musta vee paagi kaas ära.
 Tühjendage musta vee paak.
 Olenevalt määrdumisastmest puhastage kaant/se-
paraatorit ja musta vee paaki kraaniveega.
 Pange musta vee paagi kaas kohale.
Kaas peab kõvasti musta vee paagi peal kinni ole-
ma.
Joonis
 Pange musta vee paak seadmesse.
Musta vee paak kõvasti seadmes kinni olema.
Töö katkestamine
Joonis
 Lülitage seade välja, selleks vajutage seadme lüli-
tile „Sisse/välja".
Joonis
 Asetage seade puhastusjaama.
TÄHELEPANU
Stabiilsuse tagamiseks asetage seade töö katkestami-
sel alati puhastus- ja seisujaama. Kui seade ei ole piisa-
valt stabiilne, võib see ümber minna ja vedelikud võivad
välja voolata; need võivad põrandakatet kahjustada.
Seadme väljalülitamine
Joonis
 Lülitage seade välja, selleks vajutage seadme lüli-
tile „Sisse/välja".
Joonis
 Asetage seade puhastusjaama.
Joonis
TÄHELEPANU
Pärast töö lõpetamist on vajalik seadme puhastamine
loputades.
Vt ptk „Seadme puhastamine loputades".
Joonis
 Tehke seade täielikult tühjaks.
Joonis
kuni
Joonis
 Tühjendage musta vee paak.
Vt ptk „Musta vee paagi tühjendamine".
 Kui puhta vee paagis või puhastusjaamas on veel
vett, valage see välja.
Joonis
 Tõmmake võrgupistik seinakontaktist välja.
Joonis
 Kerige toitekaabel konksu ümber.
 Fikseerige toitekaabel juhtmeklambriga.
Seadme ladustamine
TÄHELEPANU
Lõhna tekke vältimiseks tuleb seadme ladustamisel
puhta ja musta vee paagid täielikult tühjendada.
Joonis
 Kandke seade kandesangadest hoides hoiukohta.
Joonis
 Stabiilsuse tagamiseks asetage seade puhastus-
jaama.
 Hoidke seadet kuivas ruumis.
Korrashoid ja tehnohooldus
Seadme puhastamine loputades
TÄHELEPANU
Pärast töö lõpetamist loputage seade alati puhastusjaa-
ma ja puhta vee abil läbi. Selle protsessi käigus saab
seade optimaalselt puhtaks ning see takistab mustusel
ja bakteritel seadmesse koguneda ja ebameeldivat lõh-
na tekitada.
Joonis
 Lülitage seade välja, selleks vajutage seadme lüli-
tile „Sisse/välja".
Joonis
 Asetage seade puhastusjaama.
 Loputamiseks tuleb mageveemahuti täita natukese
külma või käesooja kraaniveega, et vabastada imi-
kanalid ja imipea soon täielikult puhastusvahendi
jääkidest.
 Pange puhta vee paak seadmesse.
Joonis
 Võtke musta vee paak välja ja tühjendage.
Vt ptk „Musta vee paagi tühjendamine".
 Täitke mõõtetops 200 ml veega.
 Valage vesi puhastusjaama.
 Vastavalt vajadusele võib loputusprotsessi jaoks li-
sada sobivat KÄRCHERi puhastusvahendit.
 Sisselülitamiseks vajutage seadme lülitit (sisse-/
välja).
– 9
ET
195

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: