Download  Print this page

Advertisement

Prietaiso išjungimas
Paveikslas
 Prietaisą reikia išjungti spaudžiant prietaiso jungiklį
„Įj. / Išj.".
Paveikslas
 Prietaisą reikia įstatyti į valymo stotelę.
Paveikslas
DĖMESIO
Užbaigus darbą, prietaisą būtina išvalyti jį išskalaujant.
Žr. skyrių „Prietaiso valymas išskalaujant".
Paveikslas
 Prietaisą reikia visiškai ištuštinti.
Paveikslas
iki
Paveikslas
 Ištuštinkite užteršto vandens baką.
Žr. skyrių „Nešvaraus vandens talpyklos ištuštini-
mas".
 Jei dar švaraus vandens talpykloje arba valymo
stotelėje yra vandens, vandenį būtina ištuštinti.
Paveikslas
 Ištraukite prietaiso kištuką iš kištukinio lizdo.
Paveikslas
 Tinklo kabelį reikia suvynioti ant kabelio kablio.
 Tinklo kabelį reikia užfiksuoti kabelio spaustuku.
Prietaiso laikymas
DĖMESIO
Kad nesklistų blogas kvapas laikant prietaisą reikia vi-
siškai ištuštinti šviežio vandens ir nešvaraus vandens
baką.
Paveikslas
 Prietaisą už rankenos reikia nunešti į jo laikymo
vietą.
Paveikslas
 Siekiant užtikrinti stovėjimo stabilumą, prietaisą rei-
kia įstatyti į valymo stotelę.
 Prietaisą laikykite sausoje patalpoje.
Priežiūra ir aptarnavimas
Prietaiso valymas išskalaujant
DĖMESIO
Užbaigus darbą, prietaisą ir valymo stotelę reikia išska-
lauti švariu vandeniu. Šia procedūra prietaisas optima-
liai išvalomas, taip išvengiant, kad prietaise nesusidary-
tų purvo ir bakterijų sankaupų arba nemalonių kvapų.
Paveikslas
 Prietaisą reikia išjungti spaudžiant prietaiso jungiklį
„Įj. / Išj.".
Paveikslas
 Prietaisą reikia įstatyti į valymo stotelę.
 Norėdami praplauti, užpildykite gėlo vandens re-
zervuarą šaltu arba drungnu vandeniu, kad visiškai
pašalintumėte valiklio likučius iš įsiurbimo kanalų ir
siurbiamosios galvutės plyšių.
 Švaraus vandens baką įdėkite į prietaisą.
Paveikslas
 Nešvaraus vandens talpyklą reikia išimti ir ištuštin-
ti.
Žr. skyrių „Nešvaraus vandens talpyklos ištuštini-
mas".
 Dozavimo indą reikia pripildyti 200 ml vandens.
 Valymo stotelę reikia pripildyti vandeniu.
 Prireikus, skalavimui galima pridėti atitinkamų
KÄRCHER valymo priemonių.
 Norėdami įjungti, spauskite prietaiso jungiklį (įjun-
gimas / išjungimas).
 Prietaisui reikia leisti veikti 30–60 s., kol vanduo
bus visiškai išsiurbtas iš valymo stotelės.
Skalavimas užbaigtas.
Pastaba
Kuo ilgesnį laiką prietaisas yra įjungtas, tuo mažiau drė-
gmės lieka valymo velenuose.
 Prietaisą reikia išjungti spaudžiant prietaiso jungiklį
„Įj. / Išj.".
 Jei švaraus vandens talpykloje dar yra vandens,
švaraus vandens talpyklą reikia išimti ir ištuštinti.
Paveikslas
 Ištuštinkite užteršto vandens baką.
Žr. skyrių „Nešvaraus vandens talpyklos ištuštini-
mas".
 Jei valymo stotelėje dar yra vandens, vandenį rei-
kia ištuštinti.
Paveikslas
 Ištraukite prietaiso kištuką iš kištukinio lizdo.
Paveikslas
 Tinklo kabelį reikia suvynioti ant kabelio kablio.
 Tinklo kabelį reikia užfiksuoti kabelio spaustuku.
DĖMESIO
Prieš pastatant prietaisą ant grindų, kad būtų galima iš-
imti velenus, būtina ištuštinti švaraus vandens ir nešva-
raus vandens talpyklas. Taip bus išvengta, kad prieš
pastatant ant grindų iš talpyklų neišsilietų skysčiai.
Pastaba
Esant dideliems nešvarumams, valymo velenus galima
valyti atskirai.
Paveikslas
 Prietaisą reikia išjungti spaudžiant prietaiso jungiklį
„Įj. / Išj.".
 Jei švaraus vandens talpykloje dar yra vandens,
švaraus vandens talpyklą reikia išimti ir ištuštinti.
Paveikslas
 Ištraukite prietaiso kištuką iš kištukinio lizdo.
 Ištuštinkite švaraus vandens baką.
Paveikslas
 Ištuštinkite užteršto vandens baką.
Paveikslas
 Valymo velenus reikia išsukti prie rankenos įdubi-
mo.
 Valymo velenus reikia išvalyti tekančiu vandeniu.
arba
 Valymo velenus plauti skalbimo mašina ne dides-
nėje nei 60 °C temperatūroje.
DĖMESIO
Valymui naudojant skalbimo mašiną negalima naudoti
minkštiklių. Taip nebus pažeistas mikropluoštas ir bus
išsaugotas aukštas valymo velenų efektyvumas.
Valymo velenų negalima džiovinti skalbinių džiovintuve.
 Išvalius velenus, jiems reikia leisti išdžiūti.
Paveikslas
 Valymo velenus reikia įsukti į velenų laikiklį, kol jie
užsifiksuos.
 Būtina atkreipti dėmesį į atitinkamas spalvas vele-
nų vidinėje pusėje ir prietaiso velenų laikiklyje
(pvz., mėlyna turi sutapti su mėlyna).
 Sumontavus, būtina patikrinti, ar valymo velenai
tvirtai įtvirtinti.
– 10
LT
Velenų valymas
211

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: