Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Általános megjegyzések . . . . . . . . . . . . . . . . HU
Biztonsági tanácsok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HU
Készülék leírása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HU
Összeszerelés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HU
Üzembevétel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HU
Üzem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HU
Ápolás és karbantartás . . . . . . . . . . . . . . . . . HU
Segítség üzemzavar esetén . . . . . . . . . . . . . HU
Műszaki adatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HU
Általános megjegyzések
A készülék első használata előtt ol-
vassa el ezt az eredeti kezelési útmu-
tatót, ez alapján járjon el, és tartsa
meg a későbbi használatra vagy a kö-
vetkező tulajdonos számára.
Rendeltetésszerű használat
A padlótisztítót kizárólag vízálló, kemény padló tisztítá-
sára szabad használni magánháztartásban.
Ne tisztítson vízre érzékeny burkolatot, mint pl. kezelet-
len parafa padlókat (a nedvesség behatolhat és meg-
rongálhatja a padlót).
A készülék alkalmas PVC, linóleum, csempe, kő, olajo-
zott és viaszolt parketta, laminált padló és az összes
vízre nem érzékeny padlóburkolat tisztítására.
Környezetvédelem
A csomagolóanyagok újrahasznosíthatók. Ne
dobja a csomagolóanyagokat a háztartási sze-
métbe, hanem gondoskodjék azok újrahaszno-
sításról.
A régi készülékek értékes újrahasznosítható
anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos
újra felhasználni. Ezért a régi készülékeket az
arra alkalmas gyűjtőrendszerek igénybevételé-
vel ártalmatlanítsa!
Az elektromos és az elektronikus készülékek gyakran
tartalmaznak olyan alkotóelemeket, amelyek helytelen
kezelés vagy helytelen ártalmatlanítás esetén potenciá-
lis veszélyt jelenthetnek az emberi egészségre és a kör-
nyezetre. A készülék szabályszerű üzemeltetéséhez
azonban szükség van ezekre az alkotóelemekre. Az
ilyen szimbólummal megjelölt készülékeket nem sza-
bad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani.
Megjegyzések a tartalmazott anyagokkal kapcsolat-
ban (REACH)
Aktuális információkat a tartalmazott anyagokkal kap-
csolatosan a következő címen talál:
www.kaercher.com/REACH
Szállítási tétel
A készülék szállítási terjedelme fel van tüntetve a cso-
magoláson. Kicsomagoláskor ellenőrizze a csomagolás
tartalmát, hogy megvan-e minden alkatrész.
Hiányzó tartozék vagy szállítási sérülés esetén kérem,
értesítse a kereskedőt.
Kizárólag eredeti tartozékokat és eredeti pótalkatrésze-
ket alkalmazzon, mivel ezek szavatolják a készülék biz-
tonságos és zavarmentes üzemét.
A tartozékokkal és pótalkatrészekkel kapcsolatos infor-
mációkat a www.kaercher.com oldalon olvashatja.
118
Tartalom
Alkatrészek
Minden országban az illetékes forgalmazónk által ki-
5
adott garancia feltételek érvényesek. Az esetleges
5
üzemzavarokat az Ön készülékén a garancia lejártáig
8
költségmentesen elhárítjuk, amennyiben anyag- vagy
8
gyártási hiba az oka. Garanciális esetben kérjük, fordul-
8
jon a vásárlást igazoló bizonylattal kereskedőjéhez
9
vagy a legközelebbi hivatalos szakszervizhez.
10
(A címet lásd a hátoldalon)
11
Szimbólumok a készüléken
12
FIGYELEM
A tisztítási munkák során a szennyvíztar-
tály „MAX" jelölését nem szabad túllépni.
Kérem, vegye figyelembe a következő eljá-
rási módot:
1.
Először ürítse ki a szennyvíztartályt.
2.
Azután töltse fel a friss víz tartályt.
Biztonsági tanácsok
– Az üzemeltetési útmutatóban
szereplő megjegyzések mel-
lett a törvényhozó általános
biztonsági- és baleset elhárí-
tási előírásait is figyelembe
kell venni.
– A készüléken elhelyezett fi-
gyelmeztető és tájékoztató
táblák fontos információkat
tartalmaznak a biztonságos
üzemeletetéshez.
Veszély fokozatok
VESZÉLY
Közvetlenül fenyegető veszély-
re való figyelmeztetés, amely
súlyos testi sérüléshez vagy ha-
lálhoz vezet.
– 5
HU
Garancia

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: