Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Загальні вказівки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UK
Правила безпеки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UK
Опис пристрою. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UK
Установка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UK
Введення в експлуатацію . . . . . . . . . . . . . . UK
Експлуатація. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UK
Догляд та технічне обслуговування . . . . . . UK
Допомога у випадку неполадок. . . . . . . . . . UK
Технічні характеристики . . . . . . . . . . . . . . . UK
Загальні вказівки
Перед першим застосуванням при-
строю прочитати цю оригінальну ін-
струкцію з експлуатації, після цього
діяти відповідно до неї та зберегти її
для подальшого користування або
для наступного власника.
Правильне застосування
Поломийна машина призначена виключно для чи-
щення водостійких твердих підлогових покриттів у
домашньому господарстві.
Не використовувати для чищення гігроскопічних по-
криттів, наприклад необроблених коркових підлог
(можливість просочення вологи і пошкодження по-
криття).
Пристрій придатний для чищення ПВХ, лінолеуму,
керамічної плитки, каменю, просоченого оливою та
вощеного паркету, ламінату, а також будь-яких під-
логових покриттів, не чутливих до води.
Захист навколишнього середовища
Матеріали упаковки піддаються переробці
для повторного використання. Будь ласка, не
викидайте пакувальні матеріали разом із до-
машнім сміттям, віддайте їх для повторного
використання.
Старі пристрої містять цінні матеріали, що
можуть використовуватися повторно. Тому,
будь ласка, утилізуйте старі пристрої за допо-
могою спеціальних систем збору сміття.
Електричні та електронні прилади найчастіше мі-
стять складові частини, які у разі неправильного по-
водження з ними або неправильної утилізації мо-
жуть створити потенційну небезпеку для здоров'я
людини та навколишнього середовища. Однак ці ча-
стини необхідні для належної експлуатації приладу.
Прилади, позначені цим символом, забороняється
утилізувати разом з побутовим сміттям.
Інструкції із застосування компонентів (REACH)
Актуальні відомості про компоненти наведені на
веб-вузлі за адресою:
www.kaercher.com/REACH
Комплект постачання
Комплектація пристрою зазначена на упаковці. При
розпакуванні пристрою перевірити комплектацію.
У разі нестачі додаткового обладнання або ушкод-
жень, отриманих під час транспортування, слід пові-
домте про це в торговельну організацію, яка прода-
ла апарат.
214
Зміст
Слід використовувати лише оригінальні комплекту-
5
ючі та оригінальні запасні деталі, тому що саме вони
5
гарантують безпечну та безперебійну експлуатацію
9
приладу.
9
Інформація щодо комплектуючих та запасних дета-
9
лей міститься на сайті www.kaercher.com.
9
11
У кожній країні діють умови гарантії, наданої відпо-
12
відною фірмою-продавцем. Неполадки в роботі при-
13
строю ми усуваємо безкоштовно протягом терміну
дії гарантії, якщо вони викликані браком матеріалу
чи помилками виготовлення. У випадку чинної га-
рантії звертіться до продавця чи в найближчий авто-
ризований сервісний центр з документальним під-
твердженням покупки.
(Адреси див. на звороті)
Символи на пристрої
УВАГА
Під час проведення робіт рівень брудної
води не повинен перевищувати познач-
ку «MAX».
Дотримуйтесь, будь ласка, наступних
рекомендацій:
1.
Спочатку спорожнити резервуар для
брудної води.
2.
Потім заповнити резервуар для чистої
води.
Правила безпеки
– Разом із вказівками в цій ін-
струкції для експлуатації
слід враховувати загальні
правила техніки безпеки
та норми для попереджен-
ня нещасних випадків згід-
но законодавству.
– Наявні на приладі поперед-
жувальні знаки та таблич-
ки дають важливі вказівки
для безпечної експлуатації
приладу.
– 5
UK
Запасні частини
Гарантія

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: