Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
 Дръжте части от тялото
(като коси, пръсти) далеч
от въртящите се почист-
ващи валяци.
 По време на почистването
на смукателната глава
пазете ръцете, тъй като
съществува риск от нара-
няване от остри предме-
ти (напр. стружки).
ВНИМАНИЕ
 Включвайте уреда само
ако са поставени резерво-
арът за чиста и резерво-
арът за мръсна вода.
 С уреда не трябва да се
засмукват остри или по-
големи предмети (като
счупени неща, камъчета,
части от играчки).
 Не наливайте в резерво-
ара за чиста вода оцетна
киселина, препарат за по-
чистване на варовик, ете-
рични масла и подобни ве-
щества. Също така вни-
мавайте тези вещества
да не бъдат засмукани.
 Вентилационните отво-
ри на уреда не трябва да
бъдат блокирани.
 Използвайте уреда само
върху твърди подове с во-
доустойчиво покритие
(напр. лакиран паркет,
емайлирани плочки, лино-
леум).
 Не използвайте уреда за
почистване на килими и
покрити с килими подове.
 Не прекарвайте уреда вър-
ху подовата решетка на
конвекторни отоплител-
ни уреди. Изтичащата
вода не може да се поеме
от уреда, ако се отвежда
през решетката.
 При по-продължителни
прекъсвания на работа и
след употреба изключвай-
те уреда от главния пре-
късвач / прекъсвача на уре-
да и изваждайте щепсела
от контакта.
 Не работете с уреда при
температури под 0 °C.
 Пазете уреда от дъжд. Не
го съхранявайте на откри-
то.
Описание на уреда
 Вижте схемите на разгънатата
страница!
1
Прекъсвач ВКЛ/ИЗКЛ
2
Ръкохватка
3
Държател за кабела
4
Захранващ кабел
5
Кабелен клипс
6
Дръжка за носене
7
Капак на резервоара за мръсна вода/сепара-
тор
8
Резервоар мръсна вода
9
Удълбочение за хващане почистващ валяк
10
Почистващи валяци
11
Капак на смукателната глава
12
Блокировка на смукателната глава
13
Резервоар чиста вода
14
Дръжка резервоар за чиста вода
15
Почистваща станция/станция за паркиране
16
Филтърна вложка
17
Почистващ препарат
– 8
BG
RM 536
185

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: