Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
 Prístroj nepoužívajte na čiste-
nie kobercov a kobercových
podláh.
 Prístroj neveďte cez podlaho-
vé mriežky konvektorového
kúrenia. Prístroj nemôže na-
sávať unikajúcu vodu, keď je
vedený cez podlahové mriež-
ky.
 Pri dlhších pracovných pre-
stávkach a po používaní vy-
pnite prístroj hlavným vypína-
čom / vypínačom prístroja a
vytiahnite sieťovú zástrčku.
 Zariadenie neprevádzkujte
pri teplotách pod 0 °C.
 Prístroj chráňte pred daž-
ďom. Neskladujte ho vo von-
kajších priestoroch.
Popis prístroja
 Obrázky nájdete na vyklápajúcej
sa strane!
1
Tlačidlo ZAP/VYP
2
Rukoväť
3
Držiak káblov
4
Sieťový kábel
5
Káblová svorka
6
Rukovät' na prenášanie
7
Kryt nádrže na znečistenú vodu/odlučovač
8
Nádrž znečistenej vody
9
Priehlbina rukoväte čistiaceho valca
10
Čistiace valce
11
Kryt sacej hlavy
12
Zablokovanie sacej hlavy
13
Nádrž na čistú vodu
14
Rukoväť nádrže na čistú vodu
15
Čistiaca/parkovacia stanica
16
Vložka filtra
17
čistiaci prostriedok
RM 536
SK
 Obrázky nájdete na vyklápajúcej
sa strane!
Obrázok
 Rukoväťovú lištu zasuňte do základného prístroja
až po doraz, až kým počuteľne zapadne.
Rukoväťová lišta musí byť pevne nasadená v prí-
stroji.
Spustenie do prevádzky
Naplnenie nádoby na čistú vodu
Obrázok
 Pre zabezpečenie stability prístroj postavte do čis-
tiacej stanice .
Obrázok
 Nádrž na čistú vodu chyťte za rukoväť a vytiahnite
ju z prístroja.
Obrázok
 Otvoriť uzáver nádrže.
 Do nádrže na čistú vodu nalejte studenú alebo
vlažnú vodu z vodovodu.
 Do nádrže na čistú vodu je v prípade potreby mož-
né pridať čistiace resp. ošetrovacie prostriedky
KÄRCHER.*
Pozri kapitolu „Čistiace a ošetrovacie prostriedky".
 Značka „MAX" pritom nesmie byť prekročená.
 Zatvorte uzáver nádrže.
Obrázok
 Nádrž na čistú vodu vložte do zariadenia.
 Nádrž na čistú vodu musí byť pevne nasadená v
prístroji.
POZOR
*Dodržiavajte odporúčané dávkovanie čistiacich resp.
ošetrovacích prostriedkov.
Prevádzka
Všeobecné pokyny k
POZOR
Obrázok
Prístroj môže odstraňovať iba nečistoty a kvapaliny
(max. 250 ml).
Obrázok
Pred začatím prác odstráňte predmety, ako napr. črepi-
ny, okruhliaky, skrutky alebo časti hračiek, ktoré sa príp.
nachádzajú na podlahe.
Pred použitím prístroja podlahu na nenápadnom mieste
skontrolujte z hľadiska odolnosti voči vode. Prístroj sa
nesmie používať na čistenie povrchov, ktoré nie sú
odolné voči vode (voda môže preniknúť do podlahy a
poškodiť ju).
Pokyny
Rukoväť držte v jednej ruke a sieťový kábel v druhej,
týmto zabránite potknutiu sa o sieťový kábel.
Obrázok
Aby na čerstvo umytej podlahe nevznikali odtlačky nôh,
pracujte dozadu smerom k dverám.
 Prístroj držte za rukoväť v uhle cca 60 stupňov.
 Čistenie podlahy vykonávajte pohybom prístroja
dopredu a dozadu, s rýchlosťou ako pri vysávaní.
 Pri silnom znečistení prístroj nechajte pomaly kĺzať
po podlahe.
– 8
Montáž
obsluhe
161

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: