Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Skötsel och underhåll
Rengör maskinen genom att skölja den
OBSERVERA
Skölj alltid igenom maskinen i rengöringsstationen med
rent vatten när du är klar. Maskinen rengörs då korrekt
och smuts och bakterier samlas inte i den och bildar då-
lig lukt.
Bild
 Stäng av maskinen genom att trycka på strömbry-
taren.
Bild
 Ställ maskinen i rengöringsstationen.
 Fyll renvattentanken med lite kallt eller ljummet
kranvatten för att rengöra sugkanalerna och
springorna i sugenheten helt från rengöringsmedel.
 Sätt tillbaka tanken i maskinen.
Bild
 Ta ur smutsvattentanken och töm den.
Se kapitlet "Töm smutsvattentanken".
 Fyll koppen med 200 ml vatten.
 Fyll på vattnet i rengöringsstationen.
 Om det behövs kan ett lämpligt rengöringsmedel
från KÄRCHER fyllas på.
 Tryck på strömbrytaren (På-/Av) för att starta ma-
skinen.
 Kör maskinen i 30-60 sekunder tills allt vatten su-
gits ut ur rengöringsstationen.
Sköljningen är klar.
Hänvisning
Ju längre maskinen går desto mindre fukt finns det kvar
i rengöringsvalsarna.
 Stäng av maskinen genom att trycka på strömbry-
taren.
 Ta ut färskvattentanken och töm ut vattnet om det
fortfarande finns något kvar i den.
Bild
 Töm smutsvattentanken.
Se kapitlet "Töm smutsvattentanken".
 Töm ut vattnet om det fortfarande finns något kvar
i rengöringsstationen.
Bild
 Dra ut nätkontakten ur vägguttaget.
Bild
 Rulla upp sladden runt kabelhållaren.
 Fäst sladden med klämman.
Rengör valsarna
OBSERVERA
Töm färskvatten- och smutsvattentanken innan maski-
nen läggs på golvet för att ta ut valsarna. Därmed kan
inte vätska ur tanken rinna ut på golvet.
Hänvisning
Rengöringsvalsarna kan rengöras separat om de är
mycket smutsiga.
Bild
 Stäng av maskinen genom att trycka på strömbry-
taren.
 Ta ut färskvattentanken och töm ut vattnet om det
fortfarande finns något kvar i den.
Bild
 Dra ut nätkontakten ur vägguttaget.
 Töm färskvattentanken.
Bild
 Töm smutsvattentanken.
82
Bild
 Vrid ut rengöringsvalsarna med handtaget.
 Rengör rengöringsvalsarna under rinnande vatten.
eller
 Tvätta rengöringsvalsarna i tvättmaskinen på upp
till 60 °C.
OBSERVERA
Använd inte sköljmedel vid rengöring i tvättmaskin. Mik-
rofibrerna skadas inte då och rengöringsvalsarna blir ef-
fektivare.
Rengöringsvalsarna kan inte torktumlas.
 Låt valsarna lufttorka.
Bild
 Vrid in rengöringsvalsarna så långt det går på hål-
laren.
 Sätt in valsarna åt rätt håll med hjälp av färgmarke-
ringarna (t.ex. blått mot blått).
 Kontrollera att rengöringsvalsarna sitter fast or-
dentligt när de satts in.
Rengör sughuvudet
OBSERVERA
Sughuvudet måste rengöras om det är mycket smutsigt
eller om delar (t.ex. sten, splitter) kommit in i det. De här
delarna skramlar under rengöringen eller blockerar sug-
kanalerna och minskar sugeffekten.
Bild
 Stäng av maskinen genom att trycka på strömbry-
taren.
Bild
 Dra ut nätkontakten ur vägguttaget.
Bild
 Ta bort rengöringsvalsarna.
Se kapitlet "Rengör valsarna".
Bild
 Tryck på sughuvudets låsning.
 Ta av sughuvudets kåpa.
 Rengör sughuvudets kåpa under rinnande vatten.
 Rengör sugkanalerna och spåren i sughuvudets
kåpa från smuts om det behövs.
 Rengör sughuvudet med en fuktig trasa.
 Fäst kåpan på sughuvudet.
Bild
 Vrid in rengöringsvalsarna så långt det går på hål-
laren.
Se kapitlet "Rengör valsarna".
Rengör smutsvattentanken
OBSERVERA
För att avskiljaren inte ska blockeras av damm och
smuts eller smuts lagras i tanken måste smutsvatten-
tanken rengöras regelbundet.
Bild
 Stäng av maskinen genom att trycka på strömbry-
taren.
Bild
 Ställ maskinen i rengöringsstationen.
Bild
till
Bild
 Ta ut smutsvattentanken ur maskinen.
Se kapitlet "Töm smutsvattentanken".
 Rengör locket/avskiljaren och smutsvattentanken med
kranvatten.
 Smutsvattentanken kan även diskas i diskmaskinen.
Bild
 Sätt sedan in smutsvattentankenen och locket i
maskinen igen.
– 10
SV

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: