Download  Print this page

Advertisement

 Pri používaní zariadenia v ne-
bezpečnom prostredí je po-
trebné dodržiavať príslušné
bezpečnostné predpisy.
 Nepoužívajte prístroj, ak
predtým spadol, je viditeľne
poškodený alebo netesný.
VÝSTRAHA
 Zariadenie nesmú používať
deti ani osoby neznalé.
 Tento prístroj nie je určený
nato, aby ho používali osoby
s obmedzenými fyzickými,
senzorickými alebo duševný-
mi schopnosťami alebo ne-
dostatkom skúseností a/ale-
bo nedostatočnými vedomos-
ťami, môžu ho použiť iba
v tom prípade, ak sú kvôli
vlastnej bezpečnosti pod do-
zorom spoľahlivej osoby ale-
bo od nej dostali pokyny, ako
sa má prístroj používať a po-
chopili nebezpečenstvá vy-
chádzajúce z prístroja.
 Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
 Deti by mali byť pod dozorom,
aby sa zabezpečilo, že sa s
prístrojom nebudú hrať.
 Udržiavajte prístroj mimo do-
sah detí, ak je zapnutý alebo
ešte nie je vychladnutý.
 Prístroj prevádzkujte alebo
skladujte len podľa popisu
alebo obrázku!
UPOZORNENIE
 Pred všetkými činnosťami s
prístrojom alebo na prístroji
vytvorte stabilitu, aby sa za-
bránilo vzniku nehôd alebo
poškodeniu spôsobenému
pádom prístroja.
160
 Do vodnej nádrže nikdy ne-
používajte rozpúšťadlá, kva-
paliny s obsahom rozpúšťa-
diel alebo nezriedené kyseli-
ny (napr. čistiace prostriedky,
benzín, riedidlo a acetón),
pretože tieto poškodzujú ma-
teriály použité v prístroji.
 Prístroj počas prevádzky nik-
dy nenechávajte bez dozoru.
 Časti tela (napr. vlasy, prsty)
udržiavajte v dostatočnej
vzdialenosti od rotujúcich čis-
tiacich valcov.
 Počas čistenia sacej hlavy
chráňte svoje ruky, nakoľko
hrozí nebezpečenstvo zrane-
nia ostrými predmetmi (napr.
črepiny).
POZOR
 Prístroj zapínajte len vtedy,
ak je nasadená nádrž na čistú
vodu a nádrž na znečistenú
vodu.
 Prístroj sa nesmie použiť na
vysávanie ostrých alebo väč-
ších predmetov (napr. črepín,
okruhliakov, častí hračiek).
 Do nádrže na čistú vodu ne-
dávajte kyselinu octovú, od-
vápňovač, éterické oleje ale-
bo podobné látky. Taktiež dá-
vajte pozor na to, aby ste ne-
vysávali tieto látky.
 Ventilačné otvory prístroja
nesmú byť blokované.
 Prístroj používajte len na tvr-
dé podlahy s povrchom odol-
ným voči vode (napr. lakova-
né parkety, emailované dlaž-
dice, linoleum).
– 7
SK

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: