Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Saugus naudojimas
PAVOJUS
 Naudotojas privalo naudoti
prietaisą pagal paskirtį. Jis
turi atsižvelgti į vietos aplinky-
bes ir stebėti, ar prietaiso
aplinkoje nėra žmonių.
 Draudžiama naudoti potenci-
aliai sprogioje aplinkoje.
 Jei naudojate prietaisą pavo-
jingoje aplinkoje, laikykitės
atitinkamų saugos nuorodų.
 Nenaudokite įrenginio, jei jis
prieš tai buvo nukritęs, yra
pastebimai pažeistas arba
nesandarus.
ĮSPĖJIMAS
 Su prietaisu draudžiama dirb-
ti vaikams arba asmenims,
kurie nėra išmokyti juo nau-
dotis.
 Šis prietaisas nepritaikytas
naudoti asmenims su fizine,
sensorine ar dvasine negalia
arba asmenims, neturintiems
pakankamai reikiamos patir-
ties ir (arba) žinių, nebent pri-
žiūrint už saugą atsakingam
asmeniui ir jam nurodant,
kaip prietaisas turi būti nau-
dojamas.
 Vaikai negali žaisti su prietaisu.
 Prižiūrėkite vaikus ir užtikrin-
kite, kad jie nežaistų su įren-
giniu.
 Kol įrenginys įjungtas ir neat-
vėsiąs, užtikrinkite, kad jis ne-
patektų vaikams.
 Prietaisą eksploatuokite ir lai-
kykite pagal aprašymą ir pa-
veikslėlį!
208
ATSARGIAI
 Prieš dirbdami prietaisu ar at-
likdami bet kokius su juo susi-
jusius darbus užtikrinkite sta-
bilumą, kad parvirtęs prietai-
sas nesukeltų nelaimingų at-
sitikimų ar pažeidimų.
 Į vandens talpyklą draudžia-
ma pilti tirpiklius, skysčius,
kurių sudėtyje yra tirpiklių,
arba neatskiestas rūgštis
(pvz., valiklius, benziną, dažų
skiediklius ir acetoną), nes
šios medžiagos ardo prietai-
sui naudojamas medžiagas.
 Jokiu būdu nepalikite veikian-
čio prietaiso be priežiūros.
 Kūno dalis (pvz., plaukus,
pirštus) būtina atokiai laikyti
nuo besisukančių valymo ve-
lenų.
 Valant siurbimo galvutę būti-
na saugoti rankas, nes dėl
smulkių daiktų (pvz., šukių).
DĖMESIO
 Prietaisą galima įjungti, tik jei
įstatytos švaraus vandens tal-
pykla ir nešvaraus vandens
talpykla.
 Prietaisu negalima siurbti aš-
trių arba didesnių daiktų
(pvz., duženų, žvyro akmenų,
žaislų dalių).
 Į švaraus vandens talpyklą
negalima pilti acto rūgšties,
nukalkintojo, eterinių aliejų ar
panašių medžiagų. Taip pat
būtina užtikrinti, kad tokios
medžiagos nebūtų siurbia-
mos.
– 7
LT

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: