Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
 Naprave ne uporabljajte, če
je pred tem padla na tla, je vi-
dno poškodovana ali ne tesni.
OPOZORILO
 S strojem ne smejo delati
otroci, mladoletne ali neuspo-
sobljene osebe.
 Ta naprava ni namenjena
uporabi oseb z omejenimi fi-
zičnimi, senzoričnimi ali du-
ševnimi sposobnostmi ali po-
manjkljivimi izkušnjami in/ali
pomanjkljivim znanjem, razen
če jih nadzoruje oseba, pri-
stojna za njihovo varnost, ali
so od nje prejeli navodila,
kako napravo uporabljati, ter
so razumeli nevarnosti, ki iz
tega izhajajo.
 Otroci se z napravo ne smejo
igrati.
 Nadzorujte otroke, da zagotovi-
te, da se z napravo ne igrajo.
 Otrokom ne dovolite dostopa
do naprave, dokler je le-ta
vklopljena ali še ni ohlajena.
 Napravo uporabljajte ali shra-
njujte le v skladu z opisom oz.
sliko!
PREVIDNOST
 Pred vsemi aktivnostmi z ali
na napravi zagotovite stabil-
nost, da preprečite nesreče
ali poškodbe zaradi padca
naprave.
 V rezervoar za vodo nikoli ne
nalivajte topil, tekočin z vseb-
nostjo topil ali nerazredčenih
kislin (npr. čistil, bencina, raz-
redčil in acetona), ker uniču-
jejo materiale, uporabljene na
napravi.
136
 Dokler naprava deluje, je nikoli
ne puščajte brez nadzora.
 Delov telesa (npr. las, prstov)
ne približujte čistilnima valje-
ma, ki se vrtita.
 Med čiščenjem sesalne glave
si zaščitite roke, saj obstaja
nevarnost poškodb zaradi ko-
ničastih predmetov (npr.
drobcev).
POZOR
 Napravo vklopite le, če sta
nameščena rezervoar za sve-
žo vodo in rezervoar za uma-
zano vodo.
 Z napravo ni dovoljeno sesati
ostrih ali večjih predmetov
(npr. črepinj, kamenja, se-
stavnih delov igrač).
 V rezervoar za svežo vodo ne
nalivajte ocetne kisline, sred-
stev za odstranjevanje vo-
dnega kamna, eteričnih olj ali
podobnih snovi. Upoštevajte,
da teh snovi prav tako ne mo-
rete posesati.
 Zračnikov naprave ne bloki-
rajte.
 Napravo uporabljajte samo za
čiščenje vodoodpornih trdih tal
(npr. lakiranega parketa, emajli-
ranih ploščic, linoleja).
 Naprave ne uporabljajte za
čiščenje preprog ali tekstilnih
talnih oblog.
 Naprave ne vodite prek talnih
rešetk konvekcijskih grelni-
kov. Če napravo vodite prek
rešetk, ne more posesati izte-
kajoče vode.
– 7
SL

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: