Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Рівень небезпеки
НЕБЕЗПЕКА
Вказівка щодо небезпеки, яка
безпосередньо загрожує та
призводить до тяжких травм
чи смерті.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Вказівка щодо потенційно
можливої небезпечної ситуа-
ції, що може призвести до
тяжких травм чи смерті.
ОБЕРЕЖНО
Вказівка щодо потенційно не-
безпечної ситуації, яка може
спричинити отримання лег-
ких травм.
УВАГА
Вказівка щодо можливої по-
тенційно небезпечній ситуа-
ції, що може спричинити ма-
теріальні збитки.
Електричні компоненти
НЕБЕЗПЕКА
 Експлуатація пристрою в
басейні, що містить воду,
заборонена.
 Перед використанням пе-
ревірте належний стан
пристрою та обладнання.
Якщо обладнання знахо-
диться у небездоганному
стані, його не можна вико-
ристовувати.
 Ушкоджений кабель мереж-
ного живлення повинен
бути негайно замінений
уповноваженою службою
сервісного обслуговування/
фахівцем-електриком.
 Ніколи не торкайтесь ме-
режного штекеру та ро-
зетки вологими руками.
 Під час проведення будь-
яких робіт з догляду та
технічного обслуговуван-
ня апарат слід вимкнути, а
мережевий шнур - витягти
з розетки.
 Роботи з ремонту приладу
можуть проводитися лише
авторизованою службою
обслуговування клієнтів.
 З'єднання мережного кабе-
лю/подовжувача не повин-
но лежати у воді.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
 Пристрій може бути під'єд-
наний лише до електричної
мережі, що має бути змон-
тована електромонте-
ром відповідно до стандар-
ту Міжнародної електро-
технічної комісії (МЕК) IEC
60364.
 Пристрій слід вмикати
лише до змінного струму.
Напруга повинна відповіда-
ти вказаним на фірмовій
табличці пристрою даним
щодо напруги.
 У сирих приміщеннях, на-
приклад, у ванних кімна-
тах, вмикайте пристрій
тільки в розетки із пере-
двключеним запобіжним ви-
микачем типу FІ.
 Використовувати тільки
бризкозахищені електрич-
ні подовжувачі із перети-
ном проводу не менш 3x1
мм².
– 6
UK
215

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: