Download  Print this page

Advertisement

 Do nádrže na čistou vodu ne-
dávejte žádné octové kyseli-
ny, odstraňovače vodního ka-
mene, éterické oleje nebo po-
dobné látky. Dbejte rovněž na
to, abyste tyto látky nenasáli.
 Větrací otvory přístroje ne-
smějí být zablokované.
 Přístroj používejte jen na tvr-
dé podlahy s vodotěsným ná-
těrem (např. lakované parke-
ty, smaltované dlaždice, lino-
leum).
 Přístroj není vhodný k čištění
koberců nebo kobercových
podlah.
 Přístrojem nepřejíždějte přes
podlahové mřížky konvekto-
rového topení. Vystupující
vodu nemůže přístroj zachy-
tit, pokud je vedena přes
mřížku.
 Při delších přestávkách a po
použití přístroje vypněte hlav-
ní vypínač / spínač zařízení a
odpojte napájecí zástrčku.
 Zařízení neprovozujte při tep-
lotách po 0 °C.
 Přístroj chraňte před deštěm.
Neskladujte venku.
 Ilustrace najdete na rozkládací
stránce!
1
Spínač ZAP/VYP
2
Rukojeť
3
Držák kabelu
4
Sítový kabel
5
Kabelový klip
6
Držadlo
7
Víko nádrže na špinavou vodu / odlučovač
8
Nádrž na špinavou vodu
9
Zapuštěné madlo čisticí válec
10
Čisticí válce
11
Kryt sací hlavy
12
Zajištění sací hlavy
13
Nádrž na čistou vodu
14
Rukojeť nádrže na čistou vodu
15
Čisticí/parkovací stanice
16
Filtrační vložka
17
Čisticí prostředky
 Ilustrace najdete na rozkládací
stránce!
Ilustrace
 Lištu rukojeti nasaďte na základní přístroj až na do-
raz, dokud slyšitelně nezaklapne.
Lišta rukojeti musí být pevně usazena v přístroji.
Uvádění do provozu
Naplnění nádrže na čerstvou vodu
Ilustrace
 Pro zajištění stability dejte přístroj do čisticí stanice.
Ilustrace
 Nádrž na čistou vodu vyjměte z přístroje za rukojeť.
Ilustrace
 Otevřete palivový uzávěr.
 Nádrž na čistou vodu naplňte studenou nebo vlaž-
nou vodou z vodovodního řádu.
 Dle potřeby lze přidat do nádrže na čistou vodu čis-
ticí nebo ošetřovací prostředky KÄRCHER.*
Viz kapitolu „Čisticí a ošetřovací prostředky".
 Při plnění se nesmí překročit značení „MAX".
 Zavřete závěr nádrže.
Ilustrace
 Nasaďte do zařízení nádrž na čerstvou vodu.
 Nádrž na čistou vodu musí být pevně usazena v
přístroji.
POZOR
Dodržujte doporučené dávkování čisticích, popř. ošet-
řovacích prostředků.
– 8
CS
Popis zařízení
RM 536
Montáž
129

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: