Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Merknad
Jo lenger enheten er slått på, desto mindre restfuktighet
er det i rengjøringsvalsene.
 Slå av enheten ved å trykke på På/Av-bryteren.
 Hvis det fortsatt er vann i renvanntanken, tar du ut
renvanntanken og tømmer den.
Figur
 Tøm bruktvannstanken.
Se kapittel "Tømme bruktvanntanken".
 Hvis det fortsatt er vann i rengjøringsstasjonen, må
den tømmes for vann.
Figur
 Trekk ut støpselet fra stikkontakten.
Figur
 Vikle strømledningen rundt kabelkrokene.
 Fest strømledningen med et kabelklips.
Rengjøring av valsene
OBS
Før plasseres på gulvet for å fjerne valsene, må renvann-
og bruktvanntankene tømmes. Dermed unngås at vann
renner ut av tankene når enheten legges på gulvet.
Merknad
Dersom enheten er svært skitten, kan rengjøringsvalse-
ne rengjøres separat.
Figur
 Slå av enheten ved å trykke på På/Av-bryteren.
 Hvis det fortsatt er vann i renvanntanken, tar du ut
renvanntanken og tømmer den.
Figur
 Trekk ut støpselet fra stikkontakten.
 Tømming av rentvannstank.
Figur
 Tøm bruktvannstanken.
Figur
 Skru ut rengjøringsvalsene i gripesporet.
 Rengjør rengjøringsvalsene under rennende vann.
eller
 Vask rengjøringsvalsene i vaskemaskin ved opptil
60 °C.
OBS
Bruk ikke tøymykner ved rengjøring i vaskemaskin. På
den måten blir ikke mikrofiber skadet og rengjøringsval-
sene beholder rengjøringsevnen.
Rengjøringsvalsene må ikke tørkes i tørketrommel.
 La valsene lufttørke etter rengjøringen.
Figur
 Skru inn rengjøringsvalsene til anslaget i valshol-
deren.
 Vær oppmerksom på fargetilordningen på innsiden av
valsen og valsholderen på enheten (f.eks. blå til blå).
 Kontroller at rengjøringsvalsen sitter godt fast etter
monteringen.
Rengjøre sugehodet
OBS
Dersom det er svært skittent, eller når deler (f.eks. stei-
ner, skår) kommer inn i sugehodet, må det rengjøres.
Disse delene forårsaker en klaprelyd eller tilstopper su-
gekanalene og reduserer sugeeffekten under drift.
Figur
 Slå av enheten ved å trykke på På/Av-bryteren.
Figur
 Trekk ut støpselet fra stikkontakten.
Figur
 Fjerne rengjøringsvalsen.
Se kapittel "Rengjøring av valsene".
Figur
 Trykk sugehodesperren.
 Ta av sugehodedekselet.
 Rengjør sugehodedekselet under rennende vann.
 Rens sugekanaler og spor i sugehodedekselet for
faste partikler ved behov.
 Rengjør sugehodet på enheten med en fuktig klut.
 Fest sugehodedekselet på sugehodet.
Figur
 Skru inn rengjøringsvalsene til anslaget i valshol-
deren.
Se kapittel "Rengjøring av valsene".
Rengjøre bruktvanntanken
OBS
For at avskilleren ikke skal tilstoppes med støv og skitt
eller skitt fester seg i tanken, må bruktvanntanken ren-
gjøres regelmessig.
Figur
 Slå av enheten ved å trykke på På/Av-bryteren.
Figur
 Sett enheten inn i rengjøringsstasjonen.
Figur
til
Figur
 Ta bruktvanntanken ut av apparatet.
Se kapittel "Tømme bruktvanntanken".
 Rengjør lokket/avskilleren og bruktvanntanken
med vann fra springen.
 Bruktvanntanken kan også rengjøres i oppvask-
maskinen.
Figur
 Sett inn bruktvanntanken med lokk i enheten igjen
etter rengjøringen.
Rengjørings- og pleiemidler
OBS
Bruk av uegnede rengjørings- og pleiemidler kan øde-
legge enheten og føre til at garantien bortfaller.
Merknad
Tilsett KÄRCHER rengjørings- eller pleiemiddel for
gulvrengjøring etter behov.
 Ved dosering av rengjørings- og pleiemidler må
produsentens anvisninger følges.
 For å hindre skumdannelse fylles tanken først med
vann og deretter med rengjørings- eller pleiemidler.
 Dermed blir fyllmengden "MAX" ikke overskredet i
renvanntanken, og ved vannpåfylling er det fortsatt
plass til rengjørings- eller pleiemidler.
Driftsforstyrrelser har oftest enkle årsaker som du selv
kan utbedre ved hjelp av følgende oversikt. I tvilstilfeller,
eller ved driftsforstyrrelser som ikke er nevnt her, kan du
kontakte vår autoriserte kundeservice.
Manglende væting av valse med rent vann
Filterinnsats er ikke satt inn.
Figur
 Ta ut rentvannstanken og sett inn filterinnsatsen
med stiften oppover.
Filterinnsats er satt inn feil vei.
 Ta ut filterinnsatsen og sett den inn med stiften
oppover.
Sugeslangen er tett pga. smussavleiringer.
 Fjern sugeslangen forsiktig fra sugehodet.
 Legg sugeslangen i kaldt vann i 10 - 20 minutter.
– 10
NO
Feilretting
75

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: