Download  Print this page

Advertisement

Generelle henvisninger til
BEMÆRK
Figur
Apparatet må kun opsuge snavs og væske (maks. 250
ml).
Figur
Fjern om nødvendigt genstande, som f.eks. glasskår,
små sten, skruer eller legetøjsdele, fra gulvet, inden ar-
bejdet påbegyndes.
Kontrollér gulvets vandbestandighed et diskret sted, in-
den apparatet anvendes. Rens ikke gulvbelægninger,
der er følsomme overfor vand, såsom ubehandlede
korkgulve (fugtighed kan trænge ind og beskadige gul-
vet).
Bemærk
Hold håndtaget i den ene hånd og netkablet i den an-
den, så du ikke falder over netkablet.
Figur
Arbejd dig tilbage i retning mod døren, så du ikke efter-
lader fodaftryk på det nyvaskede gulv.
 Hold apparatet i en vinkel på ca. 60 grader i hånd-
taget.
 Bevæg apparatet frem og tilbage med samme ha-
stighed som en støvsuger, når gulvet rengøres.
 Lad apparatet glide langsomt over gulvet på steder
med kraftig tilsmudsning.
 Ved leveringsomfang af valsepads i grå og gul:
Begge valsepads har den samme funktionalitet,
men kan bruges i forskellige anvendelsesområder
(farveforskelle f.eks. for køkken og bad).
Starte med arbejdet
BEMÆRK
I samme øjeblik apparatet tændes, begynder rengø-
ringsvalserne at rotere. Hold fast i håndtaget, så appa-
ratet ikke bevæger sig af sig selv.
Kontrollér, om friskvandsbeholderen er fyldt op med
vand og om snavsevandsbeholderen er monteret i ap-
paratet.
Figur
 Sæt stikket i en stikkontakt.
Figur
 Fyld rengøringsstationen med hjælp af et målebæ-
ger med 50 ml ferskvand for en hurtig fugtning af
valserne.
 Tænd for apparatet, og lad det køre i 5 sekunder i
stationen.
Så har apparatet den rette fugtighed, og rengørin-
gen kan udføres hurtigt.
Figur
 Tryk på tænd/sluk-afbryderen for at slukke appara-
tet.
Figur
 Tag fat i håndtaget og løft apparatet ud af rengø-
ringsstationen, og stil det på gulvet.
 Hold fast i apparatets håndtag.
Figur
 Tryk på afbryderen (Tænd/Sluk) for at tænde ma-
skinen.
66
Drift
betjening
Efterfyldning af rengøringsvæske
BEMÆRK
Tøm snavsevandsbeholderen, inden du fylder vand i
friskvandsbeholderen. På den måde forhindres snavse-
vandsbeholderen i at løbe over.
Se kapitlet "Tømning af snavsevandsbeholder".
Figur
 Anbring apparatet i rengøringsstationen.
Figur
 Tag fat i håndtaget og tag friskvandsbeholderen ud
af apparatet.
Figur
 Åbn tankdækslet.
 Fyld friskvandsbeholderen op med koldt eller lun-
kent vand fra vandhanen.
 Tilsæt om nødvendigt rengørings- eller plejemid-
del.
 Markeringen „MAX" må ikke overskrides ved på-
fyldningen.
 tanklåg skal lukkes.
Figur
 Sæt friskvandstanken ind i maskinen.
Friskvandsbeholderen skal være fast monteret i
apparatet.
Tømning af snavsevandstanken
BEMÆRK
Kontrollér jævnligt vandstanden, så snavsevandsbehol-
deren ikke løber over. Markeringen "MAX" må ikke
overskrides.
Figur
 Anbring apparatet i rengøringsstationen.
Figur
 Hold snavsevandsbeholderen fast i den nederste
håndtagsliste, og tryk samtidigt den øverste hånd-
tagsliste ned med tommelfingeren.
Figur
 Tag snavsevandsbeholderen ud.
Figur
 Tag låget af snavsevandsbeholderen.
 Tøm snavsevandsbeholderen.
 Rengør låget/afstrygeren og snavsevandsbeholde-
ren med rent vand afhængigt af tilsmudsningsgra-
den.
 Sæt låget på snavsevandsbeholderen.
Låget skal være fast monteret på snavsevandsbe-
holderen.
Figur
 Sæt snavsevandstanken ind i maskinen.
Snavsevandsbeholderen skal være fast monteret i
apparatet.
Afbrydelse af driften
Figur
 Tryk på tænd/sluk-afbryderen for at slukke appara-
tet.
Figur
 Anbring apparatet i rengøringsstationen.
BEMÆRK
Anbring altid apparatet i hhv. rengørings- og parkerings-
stationen, hvis arbejdet afbrydes. Her står det mere sik-
kert. I modsat fald kan apparatet vælte, hvorved der kan
løbe væske ud, som kan beskadige gulvbelægningen.
– 9
DA

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: