Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Innehåll
Allmänna anvisningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . SV
Säkerhetsanvisningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . SV
Beskrivning av aggregatet . . . . . . . . . . . . . . . SV
Montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SV
Börja använda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SV
Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SV
Skötsel och underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . SV
Åtgärder vid störningar . . . . . . . . . . . . . . . . . SV
Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SV
Allmänna anvisningar
Läs bruksanvisningen innan maskinen
används första gången, följ anvisning-
arna och spara den för framtida behov,
eller för nästa ägare.
Ändamålsenlig användning
Golvrengöringsmaskinen får endast användas för ren-
göring av hårda golv för privat bruk och endast på hårda
golv som tål vatten.
Rengör inga vattenkänsliga underlag som obehandlade
korkgolv (fukt kan tränga in och skada golvet).
Maskinen är lämplig för rengöring av PVC, linoleum,
klinker, sten, oljad och vaxad parkett, laminat samt golv-
beläggningar som tål vatten.
Miljöskydd
Emballagematerialen kan återvinnas. Kasta inte
emballaget i hushållssoporna utan för dem till
återvinning.
Skrotade aggregat innehåller återvinningsbara
material som bör gå till återvinning. Överlämna
skrotade aggregat till ett lämpligt återvinnings-
system.
Elektriska och elektroniska maskiner innehåller ofta
komponenter som vid felaktig användning eller felaktig
avfallshantering kan utgöra en potentiell risk för männis-
kors hälsa och för miljön. Dessa komponenter är dock
nödvändiga för att maskinen ska kunna arbeta korrekt.
Maskiner som märkts med denna symbol får inte kastas
i hushållssoporna.
Upplysningar om ingredienser (REACH)
Aktuell information om ingredienser finns på:
www.kaercher.com/REACH
Leveransens innehåll
Aggregatets leveransomfång är avbildat på förpack-
ningen. Kontrollera att innehållet i leveransen är full-
ständig.
Kontakta din försäljare om något tillbehör saknas eller
om det finns transportskador.
Reservdelar
Använd endast originaltillbehör och originalreservdelar,
så att en säker och störningsfri drift av maskinen är ga-
ranterad.
Information om tillbehör och reservdelar finns på
www.kaercher.com.
I respektive land gäller de garantivillkor som publicerats
5
av våra auktoriserade distributörer. Eventuella fel på
5
aggregatet repareras utan kostnad under förutsättning
8
att det orsakats av ett material- eller tillverkningsfel. I
8
frågor som gäller garantin ska du vända dig med kvitto
8
till inköpsstället eller närmaste auktoriserade service-
8
verkstad.
10
(Se baksidan för adress)
11
Symboler på aggregatet
12
OBSERVERA
Markeringen "MAX" på smutsvattentanken
får inte överskridas vid rengöringen.
Vänligen beakta följande tillvägagångssätt:
1.
Töm först smutsvattentanken.
2.
Fyll sedan på färskvattentanken.
Säkerhetsanvisningar
– Förutom anvisningarna i
bruksanvisningen måste gäl-
lande allmänna säkerhets-
och olycksfallsföreskrifter be-
aktas.
– De varnings- och hänvis-
ningsskyltar som finns på ap-
paraten ger viktiga hänvis-
ningar för riskfri drift.
FARA
Varnar om en omedelbart över-
hängande fara som kan leda till
svåra personskador eller döds-
fall.
VARNING
Varnar om en möjligen farlig si-
tuation som kan leda till svåra
personskador eller döden.
– 5
SV
Garanti
Risknivåer
77

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: