Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
 Вижте схемите на разгънатата
страница!
Фигура
 Поставете планката на ръкохватката до упор в
основния уред, докато се чуе щракване.
Планката на ръкохватката трябва да стои не-
подвижно в уреда.
Пускане в експлоатация
Пълнене на резервоара за чиста вода
Фигура
 За устойчивост поставете уреда в станцията за
почистване.
Фигура
 Извадете резервоара за чиста вода за дръжка-
та от уреда.
Фигура
 Да се отвори капачката за зареждане.
 Напълнете резервоара за чиста вода със студе-
на или хладка вода от водопровода.
 При необходимост в резервоара за чиста вода
могат да бъдат наливани почистващи препара-
ти, респ. препарати за поддръжка KÄRCHER.*
Вижте глава „Почистващи препарати и препара-
ти за поддръжка".
 При напълването не трябва да се превишава
маркировката „MAX".
 Затворете капачката на резервоара.
Фигура
 Поставете резервоара за чиста вода в уреда.
 Резервоарът за чиста вода трябва да стои не-
подвижно в уреда.
ВНИМАНИЕ
*Обърнете внимание на препоръката за дозиране
на почистващи препарати, респ. препарати за
поддръжка.
Експлоатация
Общи указания за
ВНИМАНИЕ
Фигура
Уредът може да поема само мръсотия и течности
(макс. 250 ml).
Фигура
Преди началото на работата отстранете
евент. налични предмети от пода, като счупени
неща, камъчета, болтове или части от играчки.
Преди употребата на уреда тествайте пода на
незабележимо място за водоустойчивост. Не по-
чиствайте чувствителни към вода подови на-
стилки като напр. нетретирани коркови подови
настилки (влагата може да навлезе навътре и да
увреди пода).
Указания
За да избегнете спъване в мрежовия кабел, дръжте
ръкохватката в едната ръка и мрежовия кабел в дру-
гата.
Фигура
За да не се образуват отпечатъци от стъпала върху
прясно почистения под, работете назад в посока
към вратата.
186
Монтаж
обслужване
 Дръжте уреда за ръкохватката под ъгъл ок. 60
градуса.
 Почистването на пода се извършва чрез после-
дователното му движение напред и назад със
скорост, както при почистване с прахосмукачка.
 При по-силно замърсяване оставете уреда да
се плъзга бавно по пода.
 При обема на доставка на двойките валяци в
сиво и жълто: Двете двойки валяци имат еднак-
ва функционалност, но могат да се използват за
различни области на приложение (разлика в
цвета напр. за кухня и баня).
Започване на работа
ВНИМАНИЕ
Щом уредът се включи, почистващите валяци за-
почват да се въртят. За да не се задвижи уредът
самостоятелно, ръкохватката трябва да се дър-
жи здраво.
Уверете се, че резервоарът за чиста вода е пълен
с вода и резервоарът за мръсна вода е поставен в
уреда.
Фигура
 Включете щепсела в контакта.
Фигура
 За бързо овлажняване на валяците, с помощта
на измервателна чаша напълнете почистваща-
та станция с 50 ml прясна вода.
 Включете уреда и пуснете да работи в станция-
та за 5 секунди.
След това уредът има оптималната влажност,
за да позволи бързо почистване.
Фигура
 Изключете уреда, за целта натиснете прекъсва-
ча Вкл./Изкл.
Фигура
 Извадете уреда от почистващата станция с по-
мощта на дръжката за носене и го поставете на
пода.
 Дръжте здраво уреда за ръкохватката.
Фигура
 За да включите уреда, натиснете прекъсвача
(Вкл/Изкл).
Допълнете почистваща течност
ВНИМАНИЕ
Преди да напълните резервоара за чиста вода, мо-
ля, изпразнете резервоара за мръсна вода. Така се
избягва преливането на резервоара за мръсна во-
да.
Вижте глава „Изпразване на резервоара за мръсна
вода".
Фигура
 Поставете уреда в почистващата станция.
Фигура
 Извадете резервоара за чиста вода за дръжка-
та от уреда.
Фигура
 Да се отвори капачката за зареждане.
 Напълнете резервоара за чиста вода със студе-
на или хладка вода от водопровода.
 При необходимост добавете почистващ препа-
рат или препарат за поддръжка.
 При напълването не трябва да се превишава
маркировката „MAX".
 Затворете капачката на резервоара.
– 9
BG

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: