Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Stopnie zagrożenia
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Wskazówka dot. bezpośrednie-
go zagrożenia, prowadzącego
do ciężkich obrażeń ciała lub do
śmierci.
OSTRZEŻENIE
Wskazówka dot. możliwie nie-
bezpiecznej sytuacji, mogącej
prowadzić do ciężkich obrażeń
ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE
Wskazówka dot. możliwie nie-
bezpiecznej sytuacji, która
może prowadzić do lekkich zra-
nień.
UWAGA
Wskazówka dot. możliwie nie-
bezpiecznej sytuacji, która
może prowadzić do szkód mate-
rialnych.
Komponenty elektryczne
NIEBEZPIECZEŃSTWO
 Nie używać urządzenia w ba-
senach pływackich, zawiera-
jących wodę.
 Przed użyciem urządzenia i
akcesoriów należy sprawdzić
ich stan. Jeżeli budzi on wąt-
pliwości, sprzętu nie należy
używać.
 W przypadku uszkodzenia
przewodu zasilającego nie-
zwłocznie zlecić jego wymia-
nę przez autoryzowany ser-
wis lub wykwalifikowanego
elektryka.
 Nigdy nie dotykać wtyczki ani
gniazdka wilgotnymi rękoma.
 Przed przystąpieniem do
wszelkich prac pielęgnacyj-
nych i konserwacyjnych urzą-
dzenie wyłączyć i wyjąć
wtyczkę z gniazdka sieciowe-
go.
 Do naprawy urządzenia
uprawniony jest tylko autory-
zowany serwis.
 Połączenie kabla sieciowego
i przedłużacza nie może le-
żeć w wodzie.
OSTRZEŻENIE
 Urządzenie można podłączyć
jedynie do przyłącza elek-
trycznego wykonanego przez
elektroinstalatora zgodnie z
normą IEC 60364.
 Urządzenie podłączać wy-
łącznie do prądu zmiennego.
Napięcie musi się zgadzać z
napięciem z tabliczki znamio-
nowej urządzenia.
 W pomieszczeniach wilgot-
nych, np. w łazienkach, urzą-
dzenie należy przyłączać do
gniazdek posiadających w
swoich obwodach wyłącznik
różnicowo-prądowy.
 Używać tylko wodoszczelne-
go przedłużacza elektryczne-
go o przekroju wynoszącym
co najmniej 3x1 mm².
 Wymieniać złącza przewo-
dów zasilających i przedłuża-
czy tylko na takie, które po-
siadają taką samą wodo-
szczelność oraz odpowiednią
wytrzymałość mechaniczną.
– 6
PL
143

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: