Download  Print this page

Advertisement

Biztonságos használat
VESZÉLY
 A felhasználónak a készülé-
ket rendeltetésszerűen kell
használnia. Figyelembe kell
vennie a helyi adottságokat,
és a készülékkel való munka
közben ügyelnie kell a kör-
nyezetében lévő személyek-
re.
 Az üzemeltetés robbanásve-
szélyes környezetben nem
megengedett.
 A készülék veszélyes terüle-
ten történő alkalmazása so-
rán figyelembe kell venni a
megfelelő biztonsági előírá-
sokat.
 A készüléket nem szabad
használni, ha előtte leesett,
láthatóan sérült vagy szivá-
rog.
FIGYELMEZTETÉS
 A készüléket nem használ-
hatják gyermekek és olyan
személyek, akiket nem taní-
tottak be a készülék haszná-
latára.
 Ez a készülék nem alkalmas
arra, hogy korlátozott fizikai,
érzékelő vagy szellemi ké-
pességgel rendelkező vagy
tapasztalat és/vagy ismeret
hiányában lévő személyek
használják, kivéve, ha a biz-
tonságukért felelős személy
felügyeli őket, vagy betanítot-
ták őket a készülék használa-
tára és megértették az ebből
eredő veszélyeket.
120
 Gyermekeknek nem szabad
a készülékkel játszani!
 Gyerekeket felügyelni kell,
annak biztosításáért, hogy a
készülékkel ne játszanak.
 A készüléket tartsa gyerme-
kektől távol, amíg be van kap-
csolva vagy még nem hűlt le.
 A készüléket csak a leírás-
nak, ill. az ábrának megfelelő
módon üzemeltesse vagy tá-
rolja!
VIGYÁZAT
 A készülékkel vagy a készü-
léken történő bármilyen tevé-
kenység előtt biztosítani kell
a stabilitást, hogy elkerüljük a
készülék felborulása általi
baleseteket vagy rongálódá-
sokat.
 Soha ne töltsön a víztartályba
oldószert, oldószertartalmú
folyadékot vagy hígítás nélkül
savat (pl. tisztítószert, ben-
zint, festékhígítót és acetont),
mivel azok megtámadják a
készülékben felhasznált
anyagokat.
 Az üzemben lévő készüléket
soha ne hagyja felügyelet
nélkül.
 A testrészeket (pl. hajat, ujja-
kat) tartsa távol a forgó tisztí-
tóhengerektől.
 A szívófej tisztítása alatt véd-
je a kezét, mivel a hegyes tár-
gyak (pl. szilánkok) miatt sé-
rülésveszély áll fenn.
– 7
HU

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: