Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Szívófej tisztítása
FIGYELEM
Erős szennyezés esetén, vagy ha valaminek a darabjai
(pl. kövek, szilánkok) kerülnek a szívófejbe, azt meg kell
tisztítani. Ezek a darabok munka közben zörgő zajt
okoznak, vagy eltömik a szívócsatornákat és csökkentik
a szívóteljesítményt.
Ábra
 Kapcsolja ki a készüléket, ehhez nyomja meg a Be/
Ki készülékkapcsolót.
Ábra
 Húzza ki a hálózati dugót a dugaljból.
Ábra
 Távolítsa el a tisztítóhengereket.
Lásd a „Hengerek tisztítása" fejezetet.
Ábra
 Nyomja meg a szívófej reteszelését.
 Vegye le a szívófej burkolatát.
 A szívófej burkolatát folyóvíz alatt tisztítsa meg.
 Szükség esetén szabadítsa meg a szívócsatorná-
kat és a szívófej burkolatának réseit a beszorult ré-
szecskéktől.
 A készülék szívófejét nedves kendővel tisztítsa
meg.
 Rögzítse a szívófej burkolatát a szívófejre.
Ábra
 A tisztítóhengereket ütközésig csavarja be a hen-
gertartóra.
Lásd a „Hengerek tisztítása" fejezetet.
Szennyvíztartály tisztítása
FIGYELEM
Ahhoz, hogy a leválasztó por vagy szennyezés miatt ne
tömődjön el vagy a szennyezés ne telepedjen meg a
tartályban, a szennyvíztartályt rendszeresen meg kell
tisztítani.
Ábra
 Kapcsolja ki a készüléket, ehhez nyomja meg a Be/
Ki készülékkapcsolót.
Ábra
 Állítsa a készüléket a tisztítóállomásba.
Ábra
míg
Ábra
 Vegye ki a szennyvíztartályt a készülékből.
Lásd a „Szennyvíztartály kiürítése" fejezetet.
 A fedelet/leválasztót és a szennyvíztartályt vezeté-
kes vízzel tisztítsa meg.
 A szennyvíztartály mosogatógépben is tisztítható.
Ábra
 A tisztítás után a szennyvíztartályt a fedéllel he-
lyezze ismét a készülékbe.
Tisztító- és ápolószerek
FIGYELEM
A nem megfelelő tisztítószerek és ápolószerek haszná-
lata károsíthatja a készüléket, és a garanciális szolgál-
tatások kizárásához vezethet.
Megjegyzés
A padlótisztításhoz szükség szerint használjon KÄR-
CHER tisztító- vagy ápolószert.
 A tisztító- és ápolószerek adagolásánál ügyeljen a
gyártó mennyiségi előírásaira.
 A habképződés elkerülésére a friss víz tartályt elő-
ször vízzel, és azután tisztító- vagy ápolószerrel
töltse fel.
124
 Ahhoz, hogy a friss víz tartály „MAX" töltési men-
nyisége ne legyen túllépve, a víz feltöltésénél még
hagyjon helyet a tisztító- vagy ápolószerek mennyi-
sége számára.
Segítség üzemzavar esetén
Gyakran egyszerű okok rejlenek a meghibásodások
mögött, amelyeket a következő áttekintéssel a felhasz-
náló is megszüntethet. Kétség esetén, vagy ha nem az
itt felsorolt hibák valamelyikét tapasztalja, forduljon a jo-
gosultsággal rendelkező ügyfélszolgálathoz.
A henger friss vízzel történő nedvesítése
Nincs behelyezve a szűrőbetét.
Ábra
 Vegye ki a friss víz tartályt, és helyezze be a szűrő-
betétet a pecekkel felfelé.
A szűrőbetét fordítva van behelyezve.
 Vegye ki a szűrőbetétet, és helyezze be a pecekkel
felfelé.
A szívótömlő szennyeződéslerakódások miatt eltömő-
dött.
 Óvatosan távolítsa el a szívótömlőket a szívófejről
és az alapkészülékről.
 Helyezze a szívótömlőket hideg vízbe 10 - 20 perc-
re.
 Tisztítsa meg a szívótömlőket egy tompa tárgy és/
vagy folyó víz segítségével.
A készülék nem szedi fel a szennyeződést
Nincsen víz a tartályban.
 Víz utántöltése
A friss víz tartály nem ül megfelelően a készülékben.
 A friss víz tartályt úgy helyezze be, hogy az szilár-
dan üljön a készülékben.
A tisztítóhengerek hiányoznak nincsenek megfelelően
betéve.
Ábra
 Tegye be a tisztítóhengereket, ill. a tisztítóhengere-
ket ütközésig csavarja be a hengertartóra.
A tisztítóhengerek elszennyeződtek vagy elkoptak.
 Tisztítsa meg a tisztítóhengereket.
vagy
 Cserélje ki a tisztítóhengereket.
A hengerek nem forognak
A hengerek blokkolva vannak.
Ábra
 Vegye ki a hengereket, és ellenőrizze, hogy nem
szorult-e egy tárgy vagy a hálózati kábel a henge-
rekbe.
Bekapcsoláskor hangos kattogás hallható
A hengerek túl szárazak.
 Nedvesítse meg a hengereket, ill. töltsön 200 ml vi-
zet a készülék parkolóállomásába.
Zörgő zaj a szívófejben
Valaminek a darabjai (pl. kövek vagy szilánkok) találha-
tók a szívófejben.
Ábra
 Vegye le a szívófej burkolatát és tisztítsa meg a
szívófejet.
Lásd a „Szívófej tisztítása" fejezetet.
– 11
HU
hiányzik

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: