Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
UPOZORNĚNÍ
Upozornění na případnou ne-
bezpečnou situaci, která může
vést k lehkým fyzickým zraně-
ním.
POZOR
Upozornění na potenciálně ne-
bezpečnou situaci, která může
mít za následek poškození ma-
jetku.
Elektrické komponenty
NEBEZPEČÍ
 Zařízení nepoužívejte v bazé-
nech, ve kterých je voda.
 Před použitím zařízení zkont-
rolujte zařízení a příslušen-
ství, zda jsou v pořádku. Po-
kud jejich stav není bez zá-
vad, nesmí se zařízení použí-
vat.
 Poškozený síťový přívod dej-
te neprodleně vyměnit autori-
zovaným zákaznickým servi-
sem / kvalifikovaným elektri-
kářem.
 Nikdy se nedotýkejte síťové
zástrčky ani zásuvky vlhkýma
rukama.
 Než začnete provádět jakou-
koliv péči nebo údržbu, zaří-
zení vypněte a vytáhněte zá-
strčku ze sítě.
 Veškeré opravářské práce na
přístroji smí provádět pouze
autorizovaná servisní služba
firmy Kärcher.
 Spojení síťového a prodlužo-
vacího vedení nesmí ležet ve
vodě.
VAROVÁNÍ
 Přístroj smí být zapojen jen k
takové el. přípojce, která byla
zabudována odborným elek-
trikářem v souladu s normou
IEC 60364.
 Přístroj zapojujte pouze k pří-
pojkám se střídavým prou-
dem. Napětí musí být shodné
s údaji o napětí na typovém
štítku přístroje.
 Používáte-li přístroj ve vlh-
kých prostorách jako např.
koupelně, zapojujte jej zásad-
ně do zástrčky s předřaze-
ným proudovým chráničem.
 Používejte pouze prodlužo-
vací elektrický kabel chráně-
ný proti postříkání o průměru
nejméně 3x1 mm².
 Spojky na síťovém kabelu
nebo prodlužovacím kabelu
vyměňujte pouze za stojky,
které mají stejnou ochranu
proti postříkání a vykazují
stejnou mechanickou pev-
nost.
UPOZORNĚNÍ
 Dbejte na to, aby nedošlo k
poručení nebo poškození sí-
ťového či prodlužovacího ka-
belu následkem přejetí,
skřípnutí, tahání nebo ná-
sledkem podobných činností.
Síťové vedení chraňte před
žárem, olejem a ostrými hra-
nami.
– 6
CS
127

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: