Download  Print this page

Advertisement

WAARSCHUWING
Verwijzing naar een mogelijke
gevaarlijke situatie die tot ernsti-
ge en zelfs dodelijke lichaams-
verwondingen kan leiden.
VOORZICHTIG
Verwijzing naar een mogelijk ge-
vaarlijke situatie die tot lichte
verwondingen kan leiden.
LET OP
Verwijzing naar een mogelijke
gevaarlijke situatie die tot mate-
riele schade kan leiden.
Elektrische componenten
GEVAAR
 Het apparaat niet in gevulde
zwenbaden gebruiken.
 Het apparaat en de accessoi-
res voor gebruik controleren op
goede staat. Indien zij niet in
goede staat verkeren, mag u
de apparatuur niet gebruiken.
 Een beschadigde stroomlei-
ding onmiddellijk laten ver-
vangen door geautoriseerde
klantendienst / bevoegde
electricien.
 Neem de netstekker en de
contactdoos nooit met vochti-
ge handen vast.
 Bij alle reinigings- en onder-
houdswerkzaamheden altijd
het apparaat uitschakelen en
de stekker uit het stopcontact
trekken.
 Reparaties aan het apparaat
mogen alleen worden uitge-
voerd door een erkende klan-
tendienst.
 De overgang netaansluiting –
verlengsnoer mag niet in het
water liggen.
WAARSCHUWING
 Het apparaat mag enkel aan
een elektrische aansluiting
aangesloten zijn die door een
elektromonteur conform IEC
60364 werd uitgevoerd.
 Sluit het apparaat enkel aan
wisselstroom aan. De span-
ning moet overeenstemmen
met het typeplaatje van het
apparaat.
 In vochtige ruimtes, zoals
badkamers, het apparaat
aansluiten op een stopcon-
tact met een voorgeschakel-
de aardlekbeveiliging.
 Gebruik enkel een spatwater-
beschermde elektrische ver-
lengkabel met een diameter
van minstens 3x1 mm².
 Vervang koppelingen aan de
netaansluitleiding of verleng-
kabel enkel door koppelingen
met dezelfde spatwaterbe-
scherming en mechanische
stevigheid.
VOORZICHTIG
 Let erop dat stroomleidingen
en verlengkabels niet aange-
tast of beschadigd worden
door overrijden, knellen, rek-
ken o.d. Bescherm de
stroomleidingen tegen hitte,
olie en scherpe randen.
– 6
NL
39

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: