Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
ETTEVAATUS
Viide võimalikule ohtlikule olu-
korrale, mis võib põhjustada ker-
geid vigastusi.
TÄHELEPANU
Viide võimalikule ohtlikule olu-
korrale, mis võib põhjustada ma-
teriaalset kahju.
Elektrilised komponendid
OHT
 Ärge kasutage seadet bas-
seinides, milles on vett.
 Kontrollige enne kasutamist,
kas seadme ja tarvikute sei-
sund vastab nõuetele. Juhul
kui seisund ei ole laitmatu, ei
tohi seadet või tarvikut kasu-
tada.
 Kahjustatud toitekaabel lasta
viivitamatult volitatud hool-
dustöökojal/elektrikul välja
vahetada.
 Ärge kunagi puudutage võr-
gupistikut ja pistikupesa mär-
gade kätega.
 Lülitage enne kõiki hooldus-
töid masin välja ja tõmmake
võrgupistik välja.
 Seadet tohib remontida ainult
vastava litsentsiga klienditee-
nindus.
 Toitekaabli/pikenduskaabli
ühenduskoht ei tohi olla vees.
HOIATUS
 Seadet tohib ühendada ainult
pistikupessa, mis on elektri-
montööri poolt paigaldatud
vastavalt standardile
IEC 60364.
192
 Seadet tohib ühendada ainult
vahelduvvoolutoitega. Pinge
peab vastama seadme tüübi-
sildil esitatud pingele.
 Niisketes ruumides, näit. van-
nitoas, ühendage seade voo-
luvõrku pistikupesadest, mil-
lel on FI-kaitselüliti.
 Kasutage ainult veepritsmete
suhtes kaitstud pikendusjuht-
meid, mille ristlõige on vähe-
malt 3x1 mm²
 Asendage toite- või pikendus-
kaablid ainult sama veekind-
lustaset pakkuvate ja sama
mehaanilise tugevusega
seadmetega.
ETTEVAATUS
 Jälgige, et toitejuhet või pi-
kendusjuhet ei kahjustataks
sellest ülesõitmisega, mulju-
misega, rebimisega ega muul
viisil. Toitejuhtmed peavad
olema kaitstud kuumuse, õli
ja teravate servade eest.
Ohutu käsitsemine
OHT
 Käitaja peab seadet kasutama
sihipäraselt. Arvestada tuleb
kohalikke iseärasusi ning
seadmega töötades tuleb pöö-
rata tähelepanu ka läheduses
viibivatele inimestele.
 Plahvatusohtlikes piirkonda-
des kasutamine on keelatud.
 Kui kasutate seadet ohualas,
tuleb järgida vastavaid ohu-
tusalaseid eeskirju.
 Ärge kasutage seadet, kui
see on eelnevalt alla kukku-
nud, nähtavalt kahjustatud
või lekib.
– 6
ET

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: