Download  Print this page

Advertisement

Obecné pokyny pro
POZOR
Ilustrace
Přístroj smí pojmout jen nečistoty a kapaliny (max. 250
ml).
Ilustrace
Před začátkem práce odstraňte z podlahy případné
předměty jako střepy, kamínky, šrouby nebo části hra-
ček.
Před použitím přístroje vyzkoušejte na nenápadném
místě na podlaze odolnost proti vodě. Nečistěte s ním
krytiny citlivé na vodu jako např. neošetřené korkové
podlahy (vlhkost může proniknout dovnitř a podlahu po-
škodit).
Pokyny
Aby se předešlo zakopnutí o síťový kabel, držte rukojeť
v jedné ruce a síťový kabel ve druhé.
Ilustrace
Aby se na čistě vytřené podlaze nevytvářely otisky no-
hou, pracujte pozpátku směrem ke dveřím.
 Přístroj držte za rukojeť pod úhlem cca 60 stupňů.
 Čištění podlahy se provádí pohybem přístroje tam
a zpět rychlostí jako při vysávání prachu.
 U silnějšího znečištění nechte přístroj pomalu
klouzat po podlaze.
 V případě šedých a žlutých párů válců v obsahu
dodávky: Oba páry válců mají shodnou funkci, lze
je ale použít pro různé oblasti použití (barevné roz-
lišení např. pro kuchyň a koupelnu).
Začněte s prací
POZOR
Jakmile přístroj zapnete, čisticí válce se začnou otáčet.
Aby se přístroj sám od sebe nepohyboval, musíte ruko-
jeť pevně držet.
Ujistěte se, že nádrž na čistou vodu je naplněná vodou
a v přístroji je nasazená nádrž na špinavou vodu.
Ilustrace
 Zapojte sít'ovou zástrčku do zásuvky.
Ilustrace
 Pro rychlé zvlhčení válců naplňte čisticí stanici
50 ml čerstvé vody z odměrky.
 Přístroj zapněte a ve stanici jej na 5 sekund uveďte
do provozu.
Přístroj pak má optimální vlhkost pro zajištění rych-
lého čištění.
Ilustrace
 Přístroj vypněte, k tomu stiskněte hlavní spínač
zap/vyp.
Ilustrace
 Přístroj za držadlo vyjměte z čisticí stanice a po-
stavte jej na podlahu.
 Přístroj pevně držte za rukojeť.
Ilustrace
 Zařízení zapněte stisknutím hlavního vypínače
(zap / vyp).
130
Provoz
obsluhu
Doplnění čisticí kapaliny
POZOR
Před plněním nádrže na čistou vodu vyprázdněte nádrž
na špinavou vodu. Tím se zabrání přetečení nádrže na
špinavou vodu.
Viz kapitolu „Vyprázdnění nádrže na špinavou vodu".
Ilustrace
 Přístroj postavte do čisticí stanice.
Ilustrace
 Nádrž na čistou vodu vyjměte z přístroje za rukojeť.
Ilustrace
 Otevřete palivový uzávěr.
 Nádrž na čistou vodu naplňte studenou nebo vlaž-
nou vodou z vodovodního řádu.
 Podle potřeby přidejte čisticí nebo ošetřovací pro-
středky.
 Při plnění se nesmí překročit značení „MAX".
 Zavřete závěr nádrže.
Ilustrace
 Nasaďte do zařízení nádrž na čerstvou vodu.
Nádrž na čistou vodu musí být pevně usazena v
přístroji.
Vyprázdnění nádrže na špinavou vodu
POZOR
Aby nádrž na špinavou vodu nepřetekla, je třeba stav
vody pravidelně kontrolovat. Značení „MAX" se nesmí
překročit.
Ilustrace
 Přístroj postavte do čisticí stanice.
Ilustrace
 Držte nádrž na špinavou vodu za spodní lištu ruko-
jeti a současně horní lištu rukojeti tlačte palci smě-
rem dolů.
Ilustrace
 Vyjměte nádrž na špinavou vodu.
Ilustrace
 Sejměte víko nádrže na špinavou vodu.
 Vyprázdnění nádrže na špinavou vodu.
 Podle znečištění vyčistěte víko/odlučovač a nádrž
na špinavou vodu vodou z vodovodního řádu.
 Nasaďte víko na nádrž na špinavou vodu.
Víko musí být pevně nasazené na nádrži na špina-
vou vodu.
Ilustrace
 Nádrž na znečištěnou vodu vsaďte do zařízení.
Nádrž na špinavou vodu musí být pevně usazena v
přístroji.
Přerušení provozu
Ilustrace
 Přístroj vypněte, k tomu stiskněte hlavní spínač
zap/vyp.
Ilustrace
 Přístroj postavte do čisticí stanice.
POZOR
Pro zajištění stability přístroj při přerušení práce vždy
dávejte do čisticí popř. parkovací stanice. V případě ne-
dostatečné stability se přístroj může překlopit, přitom
mohou vytéct kapaliny, které poškodí podlahovou kryti-
nu.
– 9
CS

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: