Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Algemene instructies voor de
LET OP
Afbeelding
Apparaat mag alleen vuil en vloeistof (max. 250 ml) op-
nemen.
Afbeelding
Verwijder voor het gebruik van het apparaat evt. voor-
werpen van de vloer, zoals scherven, kiezelstenen,
schroeven of speelgoed.
Controleer voor het gebruik van het apparaat op een
normale plaats of de vloer waterbestendig is. Reinig
geen ondergrond die gevoelig is voor water, zoals on-
behandelde kurkvloer (vocht kan binnendringen en de
vloer beschadigen).
Instructie
Houd de handgreep in de ene hand en de voedingska-
bel in de andere om te vermijden dat u over de kabel
struikelt.
Afbeelding
Rijd achterwaarts richting de deuropening zodat er
geen voetsporen op de vers gereinigde vloer achterblij-
ven.
 Apparaat in een hoek van ca. 60 graden aan de
handgreep vastnemen.
 De vloer wordt door de voorwaartse en achter-
waartse bewegingen van het apparaat gereinigd,
net zoals bij stofzuigen.
 Laat op sterk vervuilde plaatsen het apparaat lang-
zaam over de grond glijden.
 Bij meegeleverde walsparen in grijs en geel: Beide
walsparen hebben dezelfde functie, maar kunnen
voor verschillende toepassingsgebieden worden
ingezet (kleur dient als onderscheiding, bijv. voor
keuken en bad).
Beginnen met het werk
LET OP
De borstelwalsen beginnen meteen te draaien als het
apparaat wordt ingeschakeld. De handgreep moet wor-
den vastgehouden om ervoor te zorgen dat het appa-
raat niet uit zichzelf wegrijdt.
Controleer of het verswaterreservoir met water is ge-
vuld en het vuilwaterreservoir in het apparaat is ge-
plaatst.
Afbeelding
 Netstekker in een stopcontact steken.
Afbeelding
 Vul het reinigingsstation met een maatbeker van
50 ml schoon water om de walsen snel te bevoch-
tigen.
 Schakel het apparaat in en stel het voor 5 secon-
den in het station in bedrijf.
Het apparaat heeft dan het optimale vochtgehalte
voor een snelle reiniging.
Afbeelding
 Apparaat uitschakelen. Hiervoor de schakelaar
aan-/uitschakelen.
Afbeelding
 Neem het apparaat aan de draaggreep uit het rei-
nigingsstation en stel het op de vloer.
 Houd het apparaat aan de handgreep vast.
Afbeelding
 Voor het inschakelen de hoofdschakelaar (in/uit)
indrukken.
42
Gebruik
bediening
Reinigingsvloeistof navullen
LET OP
Voor het vullen van het verswaterreservoir het vuilwa-
terreservoir legen. Zo wordt vermeden dat het vuilwa-
terreservoir overloopt.
Zie hoofdstuk "Vuilwaterreservoir leegmaken".
Afbeelding
 Apparaat in het reinigingsstation plaatsen.
Afbeelding
 Haal het verswaterreservoir met de greep uit het
apparaat.
Afbeelding
 Tankdop openen.
 Vul het verswaterreservoir met koud of lauwwarm
leidingswater.
 Indien nodig reinigings- of onderhoudsmiddel toe-
voegen.
 Markering "MAX" mag tijdens het vullen niet wor-
den overschreden.
 Tankdop sluiten.
Afbeelding
 Schoonwatertank in het apparaat plaatsen.
Verswaterreservoir moet vast in het apparaat zit-
ten.
Vuilwatertank leegmaken
LET OP
Om ervoor te zorgen dat het vuilwaterreservoir niet
overloopt, moet het waterpeil regelmatig worden gecon-
troleerd. De markering "MAX" mag niet overschreden
worden.
Afbeelding
 Apparaat in het reinigingsstation plaatsen.
Afbeelding
 Vuilwaterreservoir aan de onderste greepstang
houden. Druk hierbij de bovenste greepstang met
de duim naar beneden.
Afbeelding
 Neem het vuilwaterreservoir eruit.
Afbeelding
 Deksel van het vuilwaterreservoir afnemen.
 Vuilwatertank leegmaken.
 Afhankelijk van de verontreiniging deksel/afschei-
der en vuilwaterreservoir met leidingswater reini-
gen.
 Deksel van het vuilwaterreservoir plaatsen.
Deksel moet vast op het vuilwaterreservoir zitten.
Afbeelding
 Vuilwatertank in het apparaat plaatsen.
Vuilwaterreservoir moet vast in het apparaat zitten.
Werking onderbreken
Afbeelding
 Apparaat uitschakelen. Hiervoor de schakelaar
aan-/uitschakelen.
Afbeelding
 Apparaat in het reinigingsstation plaatsen.
LET OP
Om ervoor te zorgen dat het apparaat stabiel staat,
moet het als het niet wordt gebruikt steeds in het reini-
gingsstation (parkeerstation) worden geplaatst. Omdat
het apparaat op zich niet stabiel genoeg is, kan het kan-
telen. Hierdoor kan vloeistof uittreden en zo de vloerbe-
dekking beschadigen.
– 9
NL

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: