Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Sūkšanas galvas tīrīšana
IEVĒRĪBAI
Ļoti lielu netīrumu gadījumā vai tad, ja sūkšanas galvā
iekļuvušas daļiņas (piem., akmentiņi, šķembas), tā ir jā-
iztīra. Darba laikā šīs daļas var radīt grabošu troksni vai
nosprostot iesūkšanas kanālu un samazināt sūkšanas
jaudu.
Attēls
 Izslēdziet ierīci, šim nolūkam nospiediet ierīces ie-
slēgšanas/izslēgšanas slēdzi.
Attēls
 Atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
Attēls
 Noņemiet tīrīšanas rullīšus.
Skatīt nodaļu "Rullīšu tīrīšana".
Attēls
 Nospiediet sūkšanas galvas fiksatoru.
 Noņemiet sūkšanas galvu.
 Iztīriet sūkšanas galvas pārsegu zem tekoša
ūdens.
 Ja nepieciešams, atbrīvojiet sūkšanas galvas iesūkša-
nas kanālu un spraugas no iestrēgušām daļiņām.
 Notīriet ierīces sūkšanas galvu ar mitru lupatu.
 Nostipriniet sūkšanas galvas pārsegu pie sūkša-
nas galvas.
Attēls
 Pagriežot tīrīšanas rullīšus līdz atdrurei ievietojiet
rullīšu turētājā.
Skatīt nodaļu "Rullīšu tīrīšana".
Netīrā ūdens tvertnes tīrīšana
IEVĒRĪBAI
Lai separators neaizsērētu ar putekļiem un netīrumiem
un lai netīrumi nesakrātos tvertnē, netīrā ūdens tvertne
ir regulāri jātīra.
Attēls
 Izslēdziet ierīci, šim nolūkam nospiediet ierīces ie-
slēgšanas/izslēgšanas slēdzi.
Attēls
 Ievietojiet ierīci tīrīšanas stāvvietā.
Attēls
līdz
Attēls
 Izņemiet netīrā ūdens tvertni no ierīces.
Skatīt nodaļu "Netīrā ūdens tvertnes iztukšošana".
 Vāku / separatoru un netīrā ūdens tvertni izmazgā-
jiet ar krāna ūdeni.
 Netīrā ūdens tvertni var mazgāt arī trauku mazgā-
jamajā mašīnā.
Attēls
 Pēc mazgāšanas netīrā ūdens tvertni ar vāku ievie-
tojiet atpakaļ ierīcē..
Tīrīšanas un kopšanas līdzekļi
IEVĒRĪBAI
Nepiemērotu tīrīšanas un kopšanas līdzekļu izmantoša-
na var sabojāt ierīci un izslēgt garantijas pakalpojumu
sniegšanu.
Norāde
Tīrot grīdu, pēc vajadzības pievienojiet KÄRCHER.tīrī-
šanas vai kopšanas līdzekli.
 Dozējot tīrīšanas un kopšanas līdzekļus, ņemiet
vērā ražotāja norādīto ieteicamo devu.
 Lai novērstu putošanos, vispirms tīrā ūdens tvertnē
iepildiet ūdeni un tad tīrīšanas vai kopšanas līdzek-
li.
204
 Lai nepārsniegtu tīrā ūdens tvertnes „MAX" iezīmi,
uzpildot ūdeni, atstājiet vēl vietu arī tīrīšanas vai
kopšanas līdzeklim.
Palīdzība darbības traucējumu
Kļūmju cēloņi bieži vien ir vienkārši, un Jūs tos varat no-
vērst pats, izmantojot zemāk minēto pārskatu. Ja Jums
rodas šaubas par kļūmes cēloni vai, ja konstatētā kļūme
šeit nav minēta, vērsieties pilnvarotā klientu apkalpoša-
nas centrā.
Iztrūkstoša rullīšu samitrināšana ar tīru
Nav ievietots filtra ieliktnis.
Attēls
 Izņemiet tīrā ūdens tvertni un ievietojiet filtra ieliktni
ar tapu uz augšu.
Filtra ieliktnis ievietots otrādi.
 Izņemiet filtra ieliktni un ievietojiet to ar tapu uz
augšu.
Sūkšanas šļūteni ir nosprostojušas netīrumu nogul-
snes.
 Uzmanīgi noņemiet sūkšanas šļūtenes no sūkša-
nas galvas un pamatierīces.
 Ievietojiet sūkšanas šļūtenes 10 - 20 minūtes auk-
stā ūdenī.
 Iztīriet sūkšanas šļūtenes ar trulu priekšmetu vai
zem tekoša ūdens.
Ierīce neuzņem netīrumus
Ūdens tvertnē nav ūdens.
 Uzpildiet ūdeni.
Tīrā ūdens tvertne ierīcē nav ievietota pareizi.
 Ievietojiet tīrā ūdens tvertni tā, lai tā stingri turētos
ierīcē.
Nav tīrīšanas rullīšu vai arī tie nav ievietoti pareizi.
Attēls
 Ievietojiet tīrīšanas rullīšus vai pagriežot iestipriniet
tīrīšanas rullīšus līdz atdurei rullīšu turētājā.
Tīrīšanas rullīši ir netīri vai nodiluši.
 Iztīriet tīrīšanas rullīšus.
vai
 Nomainiet tīrīšanas rullīšus.
Rullīši ir bloķēti.
Attēls
 Izņemiet rullīšus un pārbaudiet, vai rullīšos nav ie-
sprūdis kāds priekšmets vai elektrības vads.
Skaļš, tarkšķošs troksnis ieslēdzot
Rullīši ir pārāk sausi.
 Samitriniet rullīšus vai aparātu, uzpildot 200 ml
aparāta novietošanas stāvvietā.
Grabošs troksnis sūkšanas galvā
Sūkšanas galvā atrodas daļiņas (piem., akmentiņi vai
šķembas)
Attēls
 Noņemiet sūkšanas galvas pārsegu un iztīriet sūk-
šanas galvu.
Skatīt nodaļu "Sūkšanas galvas tīrīšana".
– 11
LV
gadījumā
ūdeni
Rullīši negriežas

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: