Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Қауіпсіздік нұсқаулары
– Пайдалану нұсқауындағы
ережелермен қоса, жалпы
заңды қауіпсіздік жəне
жазатайым оқиғаны алдын
алу талаптарын
сақатаған жөн.
– Бұйымға орнатылған
ескерту жəне нұсқау
белгілері бұйымды қауіпсіз
қолдану үшін маңызды
нұсқауларды береді.
Қауіп деңгейі
ҚАУІП
Ауыр жарақаттануға не
өлімге апарып соғатын
тікелей түрде түсе алатын
тəуекелге нұсқау.
ЕСКЕРТУ
Ауыр жарақаттануға не
өлімге апарып соғатын
ықтимал қауіпті жағдайларға
нұсқау.
АБАЙЛАҢЫЗ
Жеңіл жарақаттануға
апарып соғатын ықтимал
қауіпті жағдайға нұсқау.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ
Материалдық зиянға апарып
соғатын ықтимал қауіпті
жағдайға нұсқау.
Электрлік құрамдастар
ҚАУІП
 Бұйымды суға толы жүзу
бассейнінде қолданбаңыз.
 Қолдану алдында құрылғы
мен керек-жарақтардың
дұрыс күйін тексеріңіз.
Егер оның күйі жақсы
болмаса, қолдануға тыйым
салынады.
224
 Зақымдалған қуат сымын
өкілетті қызмет көрсету
орталығына/электрші
маманға дереу
ауыстыртып алыңыз.
 Кабель ашасы мен электр
розеткасын ешқашан
ылғалды қолмен
ұстамаңыз не түртпеңіз.
 Бұйым бойынша
өткізілетін барлық
жұмыстар уақытында
бұйымды міндетті түрде
электр тоғынан шығарып,
электр ашасын
розеткадан шығарылып
алынуы тиіс.
 Бұйымды жөндеу
жұмыстары тек өкілетті
қызмет көрсету
орталығының тарапынан
орындалуы керек.
 Қуат сымын/ұзартқыш
сымды суға батырмаңыз.
ЕСКЕРТУ
 Бұйымды тек электршінің
IEC 60364 стандартына
сəйкес қондырған электр
розеткасына жалғауға
болады.
 Бұйымды тек ауыспалы
токқа жалғаңыз. Кернеу
бұйымның түр кестесінде
көрсетілген кернеуге
сəйкес болуы тиіс.
 Ылғалды бөлмелерде,
мысалы, ванна
бөлмелерінде, бұйымды
розеткаға тек арнайы FI
қауіпсіздік ажыратқышы
арқылы жалғаңыз.
– 6
KK

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: