Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Vispārējas piezīmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LV
Drošības norādījumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LV
Aparāta apraksts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LV
Montāža. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LV
Ekspluatācijas uzsākšana . . . . . . . . . . . . . . . LV
Ekspluatācija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LV
Kopšana un tehniskā apkope . . . . . . . . . . . . LV
Palīdzība darbības traucējumu gadījumā . . . LV
Tehniskie dati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LV
Vispārējas piezīmes
Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes
izlasiet šo oriģinālo lietošanas instruk-
ciju, rīkojieties saskaņā ar to un sagla-
bājiet to vēlākai izmantošanai vai nā-
kamajam īpašniekam.
Noteikumiem atbilstoša lietošana
Grīdas tīrītāju izmantojiet tikai un vienīgi ūdens noturīgu
cieto grīdu tīrīšanai mājsaimniecībās.
Netīriet ūdens nenoturīgus segumus, kā, piemēram, ne-
apstrādātas korķa grīdas (var iekļūt mitrums un sabojāt
grīdu).
Aparāts ir piemērots PVC, linoleja, flīžu, akmens, eļļota
un vaskota parketa, lamināta, kā arī visu ūdens noturīgo
grīdas segumu tīrīšanai.
Vides aizsardzība
Iepakojuma materiālus ir iespējams atkārtoti
pārstrādāt. Lūdzu, neizmetiet iepakojumu kopā
ar mājsaimniecības atkritumiem, bet gan nogā-
dājiet to vietā, kur tiek veikta atkritumu otrreizējā
pārstrāde.
Nolietotās ierīces satur noderīgus materiālus,
kurus iespējams pārstrādāt un izmantot atkārto-
ti. Tādēļ lūdzam utilizēt vecās ierīces ar atbilsto-
šu savākšanas sistēmu starpniecību.
Elektriskās un elektroniskās ierīces bieži vien satur sa-
stāvdaļas, kuras, to nepareizas izmantošanas vai neat-
bilstošas utilizācijas gadījumā, var radīt potenciālu ap-
draudējumu cilvēku veselībai un videi. Tomēr šīs sa-
stāvdaļas ir nepieciešamas ierīces pareizai darbībai. Ie-
rīces, kas apzīmētas ar šo simbolu, nedrīkst izmest
kopā ar sadzīves atkritumiem.
Informācija par sastāvdaļām (REACH)
Aktuālo informāciju par sastāvdaļām atradīsiet:
www.kaercher.com/REACH
Piegādes komplekts
Jūsu aparāta piegādes komplekts ir attēlots uz iepako-
juma. Izsaiņojot pārbaudiet, vai saturs ir pilnīgs.
Ja trūkst piederumi vai transportēšanas laikā radušies
bojājumi, lūdzu, informējiet tirgotāju.
Rezerves daļas
Izmantot tikai oriģinālos piederumus un oriģinālās re-
zerves daļas, jo tie garantē drošu un nevainojamu ierī-
ces darbību.
Informāciju par piederumiem un rezerves daļām skatīt
www.kaercher.com.
198
Saturs
Katrā valstī ir spēkā mūsu uzņēmuma atbildīgās sa-
5
biedrības izdotie garantijas nosacījumi. Garantijas ter-
5
miņa ietvaros iespējamos Jūsu iekārtas darbības trau-
8
cējumus mēs novērsīsim bez maksas, ja to cēlonis ir
8
materiāla vai ražošanas defekts. Garantijas remonta
8
nepieciešamības gadījumā ar pirkumu apliecinošu do-
9
kumentu griezieties pie tirgotāja vai tuvākajā pilnvarota-
10
jā klientu apkalpošanas dienestā.
(Adresi skatīt aizmugurē)
11
12
IEVĒRĪBAI
Tīrīšanas darbu laikā nedrīkst pārsniegt ne-
tīrā ūdens tvertnes „MAX" iezīmi.
Lūdzu, rīkojieties pēc šāda principa:
1.
Vispirms iztukšojiet netīrā ūdens tvertni.
2.
Pēc tam uzpildiet tīrā ūdens tvertni.
Drošības norādījumi
– Kopā ar lietošanas instrukcijā
ietvertajiem norādījumiem ir
jāņem vērā likumdevēja vis-
pārīgie drošības tehnikas no-
teikumi un nelaimes gadījumu
novēršanas noteikumi.
– Pie ierīces piestiprinātās brī-
dinājuma un informatīvās uz-
līmes sniedz norādes par to,
kā droši un pareizi ekspluatēt
šo ierīci.
– 5
LV
Garantija
Simboli uz aparāta

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: