Download  Print this page

Advertisement

Urządzenie nie zbiera brudu
Brak wody w zbiorniku.
 Uzupełnić poziom wody
Zbiornik świeżej wody nie jest odpowiednio osadzony w
urządzeniu.
 Zamontować zbiornik świeżej wody tak, aby był od-
powiednio nasadzony na urządzeniu.
Brakuje wałków czyszczących albo są one nieprawidło-
wo umieszczone.
Rysunek
 Zamontować wałki czyszczące lub wkręcić je do
oporu w ich mocowanie.
Wałki czyszczące są zabrudzone lub zużyte.
 Wyczyścić wałki czyszczące.
lub
 Wymienić wałki czyszczące.
Wałki nie obracają się
Wałki zostały zablokowane.
Rysunek
 Wyjąć wałki i sprawdzić, czy między nimi nie utknął
jakiś przedmiot lub kabel sieciowy.
Głośne terkotanie podczas włączania
Wałki są zbyt suche.
 Zwilżyć wałki lub wlać do odstawionego urządzenia
200 ml wody.
Stukotanie dobiegające z głowicy ssącej
W głowicy ssącej znajdują się zanieczyszczenia (np.
kamienie lub odłamki).
Rysunek
 Zdjąć osłonę głowicy ssącej j wyczyścić głowicę
ssącą.
Patrz rozdział „Czyszczenie głowicy ssącej".
Skuteczność odkurzania pogarsza się
Kanały ssące i szczeliny głowicy ssącej są zapchane.
Rysunek
 Zdjąć osłonę głowicy ssącej j wyczyścić głowicę
ssącą.
Patrz rozdział „Czyszczenie głowicy ssącej".
Urządzenie gubi brudną wodę
Zbiornik brudnej wody jest przepełniony.
Rysunek
do
Rysunek
 Natychmiast opróżnić zbiornik brudnej wody.
Patrz rozdział „Czyszczenie zbiornika brudnej wo-
dy".
Zbiornik brudnej wody nie jest odpowiednio nasadzony
na urządzeniu.
 Sprawdzić, czy pokrywa jest prawidłowo zamonto-
wana na zbiorniku brudnej wody.
Patrz rozdział „Czyszczenie zbiornika brudnej wo-
dy".
Separator jest zapchany.
 Zdjąć pokrywę ze zbiornika brudnej wody i wyczyś-
cić separator.
Patrz rozdział „Czyszczenie zbiornika brudnej wo-
dy".
Siatka filtracyjna separatora zbiornika brudnej wody zo-
stała uszkodzona podczas czyszczenia.
 Wymienić separator.
Urządzenie pozostawia ślady na podłodze
Użyte środki czyszczące lub pielęgnacyjne nie są odpo-
wiednie dla urządzenia lub są nieprawidłowo dozowa-
ne.
 Stosować środki czyszczące i pielęgnacyjne zale-
cane przez producenta.
Patrz rozdział „Środki czyszczące i pielęgnacyjne".
 Zwrócić uwagę na dane producenta dotyczące do-
zowania.
Pierwsze zwilżanie wałków nie zostało wykonane bądź
trwało zbyt krótko, wskutek czego wałki nie są dosta-
tecznie wilgotne (wałki czyszczą tylko połowicznie).
Rysunek
 Zwilżyć całe wałki.
Zdejmowanie uchwytu z urządzenia
UWAGA
Po zmontowaniu nie zdejmować uchwytu z urządzenia
podstawowego.
Uchwyt można zdjąć z urządzenia podstawowego tylko
wtedy, gdy urządzenie jest wysyłane do serwisu.
Rysunek
Patrz rysunek na końcu instrukcji obsługi
 Włożyć śrubokręt pod kątem 90 stopni do małego
otworu z tyłu uchwytu i zdjąć uchwyt.
UWAGA
Zwrócić uwagę na to, aby kabel zasilający znajdujący
się między urządzeniem podstawowym a uchwytem nie
został uszkodzony.
Dane techniczne
Zasilanie elektryczne
Napięcie
Stopień zabezpieczenia
Klasa ochrony
Wydajność
Pobierana moc
Obroty wałków na minutę
Pojemność
Zbirnik czystej wody
Stacja czyszcząca
Wymiary
Długość kabla
Ciężar (bez płynów czyszczą-
cych)
Długość
szerokość
wysokość
Zmiany techniczne zastrzeżone!
– 12
PL
podstawowego
220-240 V
1~50-60 Hz
IPX4
II
460 W
500 obr./min
400 ml
200 ml
7,0 m
5,0 kg
320 mm
270 mm
1220 mm
149

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: