Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
PREVIDNOST
Opozorilo na možno nevarno si-
tuacijo, ki lahko vodi do lažjih
poškodb.
POZOR
Opozorilo na možno nevarno si-
tuacijo, ki lahko vodi do premo-
ženjskih škod.
Električni sestavni deli
NEVARNOST
 Naprave ne uporabljajte v
plavalnih bazenih, ki vsebuje-
jo vodo.
 Pred uporabo preverite, ali
sta naprava in pribor v brez-
hibnem stanju. Če stanje ni
brezhibno, naprave ne smete
uporabljati.
 Poškodovan omrežni priključ-
ni kabel naj pooblaščeni upo-
rabniški servis/elektro stro-
kovnjak nemudoma zame-
nja..
 Električnega vtiča in vtičnice
nikoli ne prijemajte z vlažnimi
rokami.
 Pred vsemi čistilnimi in vzdr-
ževalnimi deli izklopite napra-
vo in omrežni vtič izvlecite iz
vtičnice.
 Popravila na napravi sme iz-
vajati le pooblaščena servi-
sna služba.
 Spoj omrežnega priključne-
ga/podaljševalnega kabla ne
sme ležati v vodi.
OPOZORILO
 Napravo se sme priključiti le
na električni priključek, ki ga
je elektro inštalater izvedel v
skladu z IEC 60364.
 Napravo priključite le na iz-
menični tok. Napetost se
mora ujemati s tipsko plošči-
co naprave.
 V vlažnih prostorih, kot je npr.
kopalnica, uporabljajte napra-
vo le na vtičnice z vmesnim
FI-zaščitnim stikalom.
 Uporabljajte samo pred škro-
pljenjem zaščitene električne
podaljševalne kable z mini-
malnim prerezom 3x1 mm².
 Spojnice na omrežnem pri-
ključnem kablu ali električ-
nem podaljšku zamenjajte le
s spojnicami, ki imajo enako
zaščito pred škropljenjem in
enako mehansko trdnost.
PREVIDNOST
 Pazite na to, da električnega
priključnega kabla ali podalj-
ševalnega kabla ne poškodu-
jete s prevoženjem, stisnje-
njem, vlečenjem ali podob-
nim. Električne kable zaščitite
pred vročino, oljem in ostrimi
robovi.
Varno ravnanje
NEVARNOST
 Uporabnik mora napravo
uporabljati namensko. Upo-
števati mora lokalne danosti
in pri delu z napravo paziti na
osebe v okolici.
 Uporaba v področjih, kjer ob-
staja nevarnost eksplozij, je
prepovedana.
 Pri uporabi naprave v obmo-
čjih nevarnosti je treba upo-
števati ustrezne varnostne
predpise.
– 6
SL
135

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: