Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Степени на опасност
ОПАСНОСТ
Указание за непосредствено
грозяща опасност, която
води до тежки телесни нара-
нявания или до смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Указание за възможна опасна
ситуация, която може да до-
веде до тежки телесни нара-
нявания или до смърт.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Указание за възможна опасна
ситуация, която може да до-
веде до леки наранявания.
ВНИМАНИЕ
Указание за възможна опасна
ситуация, която може да до-
веде до материални щети.
Електрически
компоненти
ОПАСНОСТ
 Уреда да не се използва в
басейни, които съдържат
вода.
 Преди използване уреда и
принадлежностите да се
проверят за съответства-
що на изискванията със-
тояние. Ако уредът не е в
отлично състояние, из-
ползването му е забранено.
 Повреден мрежови захран-
ващ кабел трябва незабав-
но да се замени от отори-
зиран сервиз/специалист –
електротехник.
 Никога не докосвайте
щепсела и контакта с
влажни ръце.
 Преди всякакви работи по
поддръжката уредът да се
изключва и щепселът да се
изважда от контакта.
 Ремонтните дейности по
уреда да се извършват
единствено от оторизи-
ран сервиз.
 Връзката между захранва-
щия/удължителния кабел
не трябва да е във вода.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 Свързването на уреда е
позволено само към елек-
трически извод, изпълнен
от електроинсталатор
съгласно IEC 60364.
 Свързвайте уреда само
към променлив ток. Напре-
жението трябва да съот-
ветства на посоченото
върху фирмената табелка
на уреда.
 Във влажни помещения, на-
пр. бани, включвайте уре-
да в контакти с предвари-
телно включена противо-
влагова защита.
 Използвайте единствено
водоустойчиви електриче-
ски удължителни кабели с
напречно сечение минимум
3x1 мм².
 Сменяйте куплунгите на
захранващите или удължи-
телни кабели само с таки-
ва със същата защита от
водни пръски и същата ме-
ханична здравина.
– 6
BG
183

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: