Download  Print this page

Advertisement

 Pri rozsahu dodávky párov valcov šedej a žltej far-
by: Obidva páry valcov majú rovnakú funkciu,
môžu sa však použiť pre rôzne oblasti používania
(farebné rozlíšenie napr. pre kuchyňu a kúpeľňu).
Začiatok práce
POZOR
Ihneď po zapnutí prístroja sa čistiace valce začnú otá-
čať. Pevne držte rukoväť, aby sa prístroj nemohol sa-
movoľne pohybovať.
Ubezpečte sa, že nádrž na čistú vodu je naplnená vo-
dou a nádrž na znečistenú vodu je nasadená.
Obrázok
 Siet'ovú zástrčku zasuňte do zásuvky.
Obrázok
 Pre rýchle navlhčenie valcov do čistiacej stanice
pomocou odmerky naplňte 50 ml čistej vody.
 Zapnite prístroj a v stanici ho na 5 sekúnd uveďte
do chodu.
Prístroj je potom optimálne navlhčený, čo umožňu-
je rýchle čistenie.
Obrázok
 Vypnite prístroj stlačením vypínača prístroja.
Obrázok
 Prístroj chyťte za držadlo, zdvihnite ho z čistiacej
stanice a položte na podlahu.
 Prístroj pevne držte za rukoväť.
Obrázok
 Na zapnutie stlačte vypínač prístroja (Zap/Vyp).
Doplnenie čistiacej kvapaliny
POZOR
Pred naplnením nádrže na čistú vodu vyprázdnite nádrž
na znečistenú vodu. Týmto sa zabráni pretečeniu zne-
čistenej vody.
Pozri kapitolu „Vyprázdnenie nádrže na znečistenú vo-
du".
Obrázok
 Prístroj postavte do čistiacej stanice.
Obrázok
 Nádrž na čistú vodu chyťte za rukoväť a vytiahnite
ju z prístroja.
Obrázok
 Otvoriť uzáver nádrže.
 Do nádrže na čistú vodu nalejte studenú alebo
vlažnú vodu z vodovodu.
 Podľa potreby pridajte čistiace alebo ošetrovacie
prostriedky.
 Značka „MAX" pritom nesmie byť prekročená.
 Zatvorte uzáver nádrže.
Obrázok
 Nádrž na čistú vodu vložte do zariadenia.
Nádrž na čistú vodu musí byť pevne nasadená v
prístroji.
Vyprázdnenie nádoby na znečistenú vodu
POZOR
Výšku hladiny vody je nutné pravidelne kontrolovať, čím
sa zabráni pretečeniu nádrže na znečistenú vodu.
Značka „MAX" nesmie byť prekročená.
Obrázok
 Prístroj postavte do čistiacej stanice.
Obrázok
 Nádrž na znečistenú vodu držte za dolnú rukoväťo-
vú lištu, pritom hornú rukoväťovú lištu palcom stlá-
čajte nadol.
Obrázok
 Vyberte nádrž na znečistenú vodu.
162
Obrázok
 Odstráňte kryt nádrže na znečistenú vodu.
 Vyprázdnite nádobu na znečistenú vodu.
 V závislosti od znečistenia kryt/odlučovač a nádrž
na znečistenú vodu očistite vodou z vodovodu.
 Kryt nasaďte na nádrž na znečistenú vodu.
Kryt musí byť tesne nasadený na nádrž na znečis-
tenú vodu.
Obrázok
 Nádrž na znečistenú vodu vložte do zariadenia.
Nádrž na znečistenú vodu musí byť pevne nasade-
ná v prístroji.
Prerušenie prevádzky
Obrázok
 Vypnite prístroj stlačením vypínača prístroja.
Obrázok
 Prístroj postavte do čistiacej stanice.
POZOR
Pre zachovanie stability prístroja pri prerušení práce
prístroj vždy postavte do čistiacej resp. parkovacej sta-
nice. Následkom nedostatočnej stability sa prístroj
môže prevrátiť a pritom môžu vytiecť kvapaliny, ktoré
poškodia povrch podlahy.
Vypnutie prístroja
Obrázok
 Vypnite prístroj stlačením vypínača prístroja.
Obrázok
 Prístroj postavte do čistiacej stanice.
Obrázok
POZOR
Po ukončení prác prístroj očistite prepláchnutím.
Pozri kapitolu „Čistenie prístroja prepláchnutím".
Obrázok
 Prístroj celkom vyprázdnite.
Obrázok
Obrázok
 Vyprázdnite nádobu na znečistenú vodu.
Pozri kapitolu „Vyprázdnenie nádrže na znečistenú
vodu".
 Ak sa v nádrži na čistú vodu alebo v čistiacej stanici
ešte nachádza voda, vylejte ju.
Obrázok
 Sieťovú zástrčku vytiahnite zo zásuvky.
Obrázok
 Sieťový kábel naviňte na hák na káble.
 Sieťový kábel upevnite káblovou svorkou.
Uskladnenie prístroja
POZOR
V záujme zabránenia vytváraniu zápachu je nutné pri
skladovaní prístroja celkom vyprázdniť nádrž na čistú a
znečistenú vodu.
Obrázok
 Prístroj chyťte za držadlo a preneste ho na miesto
uloženia.
Obrázok
 Pre zabezpečenie stability prístroj postavte do čis-
tiacej stanice .
 Prístroj uskladňujte v suchých priestoroch.
– 9
SK

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: