Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Opšte napomene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SR
Sigurnosne napomene . . . . . . . . . . . . . . . . . SR
Opis uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SR
Montaža. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SR
Upotreba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SR
Rad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SR
Nega i održavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SR
Otklanjanje smetnji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SR
Tehnički podaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SR
Opšte napomene
Pre prve upotrebe vašeg uređaja
pročitajte ovo originalno uputstvo za
rad, postupajte u skladu sa njim i
sačuvajte ga za kasniju upotrebu ili za
sledećeg vlasnika.
Namensko korišćenje
Uređaj za čišćenje podova upotrebljavati isključivo za
čišćenje tvrdih podova u privatnom domaćinstvu i samo
na vodootpornim tvrdim podovima.
Nemojte čistiti podloge koje su osetljive na vodu, kao npr.
netretirani podovi od plute, (može prodreti vlaga i oštetiti pod).
Uređaj je pogodan za čišćenje PVC linoleuma, pločica,
kamena, parketa premazanog uljem ili voskom, laminata,
kao i svih podnih obloga koje nisu osetljive na vodu.
Zaštita životne sredine
Ambalaža se može ponovo preraditi. Molimo
Vas da ambalažu ne bacate u kućne otpatke
nego da je dostavite na odgovarajuća mesta za
ponovnu preradu.
Stari uređaji sadrže vredne materijale sa
sposobnošću recikliranja i treba ih dostaviti za
ponovnu preradu. Stoga stare uređaje
odstranjujte preko primerenih sabirnih sistema.
Električni i elektronski uređaji sadrže često sastavne
delove koji, u slučaju nepravilnog rukovanja ili
nepravilnog odlaganja u otpad, mogu da predstavljaju
potencijalnu opasnost za zdravlje ljudi i okolinu. Ipak,
ovi sastavni delovi su neophodni za pravilan rad
uređaja. Uređaji koji su označeni ovim simbolom ne
smeju da se odlažu u kućni otpad.
Napomene o sastojcima (REACH)
Aktuelne informacije o sastojcima možete pronaći na
stranici:
www.kaercher.com/REACH
Obim isporuke
Sadržaj isporuke Vašeg uređaja je prikazan na
ambalaži. Pre vađenja uređaja iz ambalaže proverite da
li je sadržaj potpun.
Ako pribor nedostaje ili je došlo do oštećenja prilikom
transporta, molimo da o tome obavestite svog
prodavca.
Rezervni delovi
Koristite samo originalni pribor i originalne rezervne
delove, oni pružaju garanciju za bezbedan i nesmetan
rad uređaja.
Informacije o priboru i rezervnim delovima možete
pronaći na www.kaercher.com.
174
Sadržaj
U svakoj zemlji važe garantni uslovi koje je izdala naša
5
nadležna distributivna organizacija. Eventualne
5
smetnje na uređaju za vreme trajanja garancije
8
uklanjamo besplatno, ukoliko je uzrok greška u
8
materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podleže garanciji
8
obratite se sa potvrdom o kupovini Vašem prodavcu ili
8
najbližoj ovlašćenoj servisnoj službi.
10
(Adresu ćete naći na poleđini)
11
12
PAŽNJA
Tokom radova na čišćenju oznaka "MAX"
na rezervoaru za prljavu vodu ne sme da se
prekorači.
Imajte u vidu sledeće postupke rada:
1.
Prvo isprazniti rezervoar za prljavu vodu.
2.
Nakon toga napuniti rezervoar za svežu
vodu.
Sigurnosne napomene
– Osim ovih napomena u
radnom uputstvu moraju se
uvažavati i opšte sigurnosne
napomene kao i zakonski
propisi o zaštiti na radu.
– Natpisi na uređaju pružaju
važne instrukcije za siguran
rad.
Stepeni opasnosti
OPASNOST
Napomena koja ukazuje na
neposredno preteću opasnost
koja dovodi do teških telesnih
povreda ili smrti.
UPOZORENJE
Napomena koja ukazuje na
eventualno opasnu situaciju
koja može dovesti do teških
telesnih povreda ili smrti.
– 5
SR
Garancija
Simboli na uređaju

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: