Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Riska pakāpes
BĪSTAMI
Norāde par tieši draudošām
briesmām, kuras izraisa smagas
traumas vai nāvi.
BRĪDINĀJUMS
Norāde par iespējami draudo-
šām briesmām, kuras var izraisīt
smagas traumas vai nāvi.
UZMANĪBU
Norāda uz iespējami bīstamu si-
tuāciju, kura var radīt vieglus ie-
vainojumus.
IEVĒRĪBAI
Norāde par iespējami bīstamu
situāciju, kura var radīt materiā-
los zaudējumus.
Elektriskie komponenti
BĪSTAMI
 Nelietojiet ierīci baseinā, kurā
iepildīts ūdens.
 Pirms lietošanas pārbaudiet,
vai ierīce un tās pierīces atro-
das lietošanai piemērotā stā-
voklī. Ja to stāvoklis nav ap-
mierinošs, tad ierīci izmantot
nav atļauts.
 Bojātu tīkla pieslēguma kabeli
nekavējoties lieciet nomainīt
pilnvarotā klientu apkalpoša-
nas dienestā vai profesionālā
elektromehāniskā darbnīcā.
 Nekad nepieskarieties kon-
taktdakšai un kontaktligzdai
ar mitrām rokām.
 Pirms jebkuru tīrīšanas un ap-
kopes darbu veikšanas apa-
rātu izslēdziet un atvienojiet
kontaktdakšu.
 Ierīces labošanu ir atļauts
veikt tikai ražotāja pilnvaro-
tam klientu apkalpošanas
centram.
 Elektrības vada un pagarinā-
tāja kabeļa savienojums ne-
drīkst atrasties ūdenī.
BRĪDINĀJUMS
 Ierīci var pieslēgt tikai tādam
elektropieslēgumam, kuru sa-
skaņā ar IEC 60364 ir izvei-
dojis elektromontieris.
 Ierīci pieslēdziet tikai maiņ-
strāvas tīklam. Spriegumam ir
jāatbilst ierīces datu plāksnītē
norādītajam spriegumam.
 Telpās ar augstu mitruma
koncentrāciju, piem., vannas
un dušas telpās, ierīci lietojiet
tikai pieslēgtu noplūdes strā-
vas aizsargslēdzim.
 Izmantojiet tikai no ūdens šļa-
katām drošus elektriskos pa-
garinātāja kabeļus ar minimā-
lo šķērsgriezumu 3x1 mm².
 Elektrības vadu un pagarinā-
tāja kabeļu savienojumus aiz-
stājiet tikai ar tādiem savieno-
jumiem, kuriem ir tāda pat
aizsardzība pret ūdens šļaka-
tām un identiska mehāniskā
izturība.
UZMANĪBU
 Sekojiet, lai elektrības vads
vai pagarinātāja vads netiktu
sabojāts, tam pārbraucot, to
saspiežot, pārplēšot vai tml.
Sargiet elektrības vadus no
karstuma, eļļas un asām ma-
lām.
– 6
LV
199

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: