Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Generelle henvisninger . . . . . . . . . . . . . . . . . DA
Sikkerhedsanvisninger . . . . . . . . . . . . . . . . . DA
Beskrivelse af apparatet . . . . . . . . . . . . . . . . DA
Montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DA
Ibrugtagning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DA
Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DA
Pleje og vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . DA
Hjælp ved fejl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DA
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DA
Generelle henvisninger
Læs den originale driftsvejledning in-
den første brug, følg anvisningerne og
opbevar vejledningen til senere brug
eller til den næste ejer.
Bestemmelsesmæssig anvendelse
Gulvrenseren må kun anvendes til rengøring af hårde
gulve i private husholdninger og kun på vandfaste hårde
gulve.
Rens ingen belægninger, som f.eks. ubehandlede kork-
gulve, der er følsomme overfor vand (fugtighed kan
trænge ind og beskadige gulvet).
Maskinen er egnet til rengøring af PVC, linoleum, fliser,
sten, olie- og voksbehandlet parket, laminat samt alle
gulvbelægninger.
Miljøbeskyttelse
Emballagen kan genbruges. Smid ikke emballa-
gen ud sammen med det almindelige hushold-
ningsaffald, men aflever den til genbrug.
Udtjente apparater indeholder værdifulde mate-
rialer, der kan og bør afleveres til genbrug. Afle-
ver derfor udtjente apparater på en genbrugs-
station eller lignende.
Elektriske og elektroniske maskiner indeholder ofte be-
standdele, der ved forkert omgang eller forkert bortskaf-
felse kan udgøre en mulig fare for menneskers sundhed
og for miljøet. For en korrekt drift af maskinen er disse
bestanddele imidlertid nødvendige. Maskiner kendeteg-
net med dette symbol må ikke bortskaffes sammen med
husholdningsaffaldet.
Henvisninger til indholdsstoffer (REACH)
Aktuelle oplysninger til indholdsstoffer finder du på:
www.kaercher.com/REACH
Leveringsomfang
Maskinen, tilbehør m.m. vises på emballagen. Kontrol-
ler ved udpakningen, om indholdet er komplet.
Kontakt venligst forhandleren, hvis der mangler tilbehør
eller ved transportskader.
Reservedele
Anvend kun originaltilbehør og -reservedele. De er en
garanti for en sikker og fejlfri drift af maskinen.
Informationer om tilbehør og reservedele findes
www.kaercher.com
62
Indhold
I de enkelte lande gælder de af vore forhandlere fastlag-
5
te garantibetingelser. Eventuelle fejl på apparatet af-
5
hjælpes gratis inden for garantien, såfremt fejlen kan til-
8
skrives en materiale- eller produktionsfejl. Hvis De øn-
8
sker at gøre garantien gældende, bedes De henvende
8
Dem til Deres forhandler eller nærmeste kundeservice
9
medbringende kvittering for købet.
10
(Se adressen på bagsiden)
11
Symboler på maskinen
12
BEMÆRK
Under rengøringsarbejdet må markeringen
„MAX" på snavsevandsbeholderen ikke
overskrides.
Vær opmærksom på følgende fremgangs-
måde:
1.
Tøm først snavsevandsbeholderen.
2.
Påfyld derefter friskvandsbeholderen.
Sikkerhedsanvisninger
– Ud over henvisningerne i
denne brugsanvisning skal
lovens generelle sikkerheds-
og ulykkesforebyggelsesfor-
skrifter overholdes.
– Advarsels- og henvisnings-
skilte på damprenseren giver
vigtige anvisninger for farefri
drift.
FARE
Henviser til en umiddelbar fare,
der fører til alvorlige kvæstelser
eller til døden
ADVARSEL
Henviser til en mulig farlig situa-
tion, der kan føre til alvorlige
kvæstelser eller til døden.
– 5
DA
Garanti
Faregrader

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: