Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
FORSIKTIG
Anvisning om en mulig farlig si-
tuasjon som kan føre til mindre
personskader.
OBS
Anvisning om en mulig farlig si-
tuasjon som kan føre til materiel-
le skader.
Elektriske komponenter
FARE
 Ikke bruk apparatet i svøm-
mebassemf som inneholder
vann.
 Kontroller at apparatet og til-
behøret er i forskriftsmessig
stand før det tas i bruk. Appa-
rat og tilbehør må ikke brukes
dersom det ikke er i feilfritt
stand.
 En skadet strømledning må
skiftes ut umiddelbart hos au-
torisert kundeservice eller au-
torisert elektriker.
 Ta aldri i støpselet eller stik-
kontakten med våte hender.
 Slå av apparatet og ta ut
strømstøpselet innen service
eller vedlikeholdsarbeider på-
begynnes.
 Reparasjonsarbeider på ap-
paratet må kun utføres av au-
torisert kundeservice.
 Forbindelsen mellom strøm-
ledningen og skjøteledningen
må aldri ligge i vann.
ADVARSEL
 Maskinen må kun tilkobles
strømuttak som er installert
av en elektromontør, i hen-
hold til IEC 60364.
 Maskinen skal kun kobles til
vekselstrøm. Spenningen må
stemme overens med maski-
nens typeskilt.
 I fuktige rom, f.eks. baderom,
skal apparatet koples til stik-
kontakt med forankoplet ver-
nebryter.
 Det skal utelukkende benyt-
tes sprutsikre elektriske skjø-
teledninger med minimum
tverrsnitt på minst 3x1 mm².
 Koplingene på strøm- eller
skjøteledningen skal kun er-
stattes av slike med samme
sprutsikkerhet og lik meka-
nisk fasthet.
FORSIKTIG
 Pass på at strømledningen
eller skjøteledningen ikke
skades ved at den kjøres
over, klemmes, strekkes eller
lignende. Beskytt strømled-
ningen mot sterk varme, olje
og skarpe kanter.
Sikker håndtering
FARE
 Maskinen må brukes på kor-
rekt måte. Brukeren må ta
hensyn til forholdene på det
aktuelle bruksstedet, og være
oppmerksom på andre perso-
ner som måtte befinne seg i
nærheten.
 Bruk i eksplosjonsfarlige om-
råder er forbudt.
 Ved bruk av apparatet i risiko-
områder skal angjeldende
sikkerhetsforskrifter følges.
 Ikke bruk apparatet dersom
det har falt ned, har synlige
skader eller er utett.
– 6
NO
71

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: