Download  Print this page

Advertisement

Trepte de pericol
PERICOL
Indicaţie referitoare la un pericol
iminent, care duce la vătămări
corporale grave sau moarte.
AVERTIZARE
Indicaţie referitoare la o posibilă
situaţie periculoasă, care ar pu-
tea duce la vătămări corporale
grave sau moarte.
PRECAUŢIE
Indică o posibilă situaţie pericu-
loasă, care ar putea duce la vă-
tămări corporale uşoare.
ATENŢIE
Indicaţie referitoare la o posibilă
situaţie periculoasă, care ar pu-
tea duce la pagube materiale.
Componente electrice
PERICOL
 Nu utilizaţi aparatul în bazine
de înot în care se află apă.
 Înainte de utilizare verificaţi
aparatul şi accesoriile în pri-
vinţa stării corespunzătoare.
Dacă starea nu este ireproşa-
bilă, acestea nu pot fi utiliza-
te.
 Cablul de reţea deteriorat tre-
buie înlocuit neîntârziat într-
un atelier electric / service
pentru clienţi autorizat.
 Nu apucaţi niciodată fişa de
alimentare şi priza cu mâinile
ude.
 Înainte de orice lucrare de în-
grijire şi întreţinere decuplaţi
aparatul şi scoateţi fişa cablu-
lui de alimentare din priză.
 Lucrările de reparaţii vor fi exe-
cutate numai de către un servi-
ciu pentru clienţi autorizat.
 Îmbinarea cablu reţea/cablu
prelungitor nu trebuie să se
afle în apă.
AVERTIZARE
 Aparatul poate fi conectat nu-
mai la o conexiune electrică
realizată conform IEC 60364
de către un electrician de
specialitate.
 Aparatul se conectează nu-
mai la curent alternativ. Ten-
siunea trebuie să corespundă
celei de pe plăcuţa de tip a
aparatului.
 În încăperi cu umiditate ridicată,
ca de ex. băi, utilizaţi aparatul
numai conectat la prize prevăzu-
te cu întrerupător de protecţie
precomutat FI.
 Utilizaţi numai cabluri prelun-
gitoare protejate la stropirea
cu apă, având un diametru
minim de 3x1 mm².
 Înlocuiţi conexiunile de cablu
de alimentare de la reţea şi
cablu prelungitor doar cu co-
nexiuni cu protecţie asemă-
nătoare la stropirea cu apă şi
rezistenţă mecanică.
PRECAUŢIE
 Aveţi grijă ca cablul de reţea
sau prelungitorul să nu se de-
terioreze prin traversare cu
roţi, strivire, întindere sau ac-
ţiuni similare. Cablurile de re-
ţea trebuie protejate de căl-
dură excesivă, ulei, muchii
ascuţite.
– 6
RO
151

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: