Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
 Nádrž na znečistenú vodu sa môže vyčistiť aj v
práčke.
Obrázok
 Po vyčistení nádrž na znečistenú vodu s krytom
znovu nasaďte do prístroja.
Čistiace a ošetrovacie prostriedky
POZOR
Použitie nevhodných čistiacich a ošetrovacích pros-
triedkov môže spôsobiť poškodenie prístroja a viesť k
strate nárokov zo záručného plnenia.
Upozornenie
Podľa potreby na čistenie podlahy použite čistiace ale-
bo ošetrovacie prostriedky KÄRCHER.
 Pri dávkovaní čistiacich a ošetrovacích prostried-
kov dbajte na údaje o množstvách výrobcu.
 Do nádrže na čistú vodu najprv pridajte vodu a až
potom čistiace alebo ošetrovacie prostriedky, tým-
to zabránite tvorbe peny.
 Pri nalievaní vody nechajte ešte miesto pre čistiace
alebo ošetrovacie prostriedky, aby plniace množstvo
„MAX" nádrže na čistú vodu nebolo prekročené.
Pomoc pri poruchách
Poruchy majú často jednoduchú príčinu, ktorú môžete
pomocou nasledujúceho prehľadu sami odstránit'. V
prípade pochybností pri poruchách, ktoré tu nie sú uve-
dené, sa prosím obrát'te na autorizovaný zákaznícky
servis.
Chýbajúce zvlhčovanie valcov čistou vodou
Filtračná vložka nie je vložená.
Obrázok
 Odoberte nádrž na čistú vodu a vložte filtračnú
vložku s kolíkom smerom nahor.
Filtračná vložka je vložená opačne.
 Odoberte filtračnú vložku a vložte ju s kolíkom sme-
rom nahor.
Nasávacia hadica je upchatá usadenými nečistotami.
 Nasávacie hadice opatrne odstráňte z nasávacej
hlavy a základného prístroja.
 Nasávacie hadice vložte do studenej vody na 10 -
20 minút.
 Nasávacie hadice umyte pomocou tupého predme-
tu a/alebo pod tečúcou vodou.
Prístroj neodstraňuje nečistoty
V nádrži nie je voda.
 Doplňte vodu.
Nádrž na čistú vodu nie je správne nasadená v zariade-
ní.
 Nádrž na čistú vodu nasaďte tak, aby bola dobre
upevnená v prístroji.
Čistiace valce chýbajú alebo sú nasadené nesprávne.
Obrázok
 Nasaďte čistiace valce resp. ich zatočte do držiaka
valcov až po doraz.
Čistiace valce sú znečistené alebo opotrebované.
 Očistite čistiace valce.
alebo
 Nasaďte čistiace valce.
Valce sa neotáčajú
Valce sú blokované.
Obrázok
 Vyberte valce a skontrolujte, či sa medzi valcami
nezasekol nejaký predmet alebo sieťový kábel.
164
Hlučné škrípanie pri zapnutí
Valce sú príliš suché.
 Zvlhčite valce resp. prístroj v parkovacej stanici zvl-
hčite 200 ml vody.
Klepotavý zvuk v sacej hlave
V sacej hlave sa nachádzajú cudzie častice (napr. ka-
mene alebo črepiny).
Obrázok
 Odoberte kryt sacej hlavy a očistite saciu hlavu.
Pozri kapitolu „Čistenie sacej hlavy".
Vysávací výkon klesá
Sacie kanály a drážky sacej hlavy sú upchaté.
Obrázok
 Odoberte kryt sacej hlavy a očistite saciu hlavu.
Pozri kapitolu „Čistenie sacej hlavy".
Z prístroja vyteká znečistená voda
Nádrž na znečistenú vodu je preplnená.
Obrázok
Obrázok
 Okamžite vyprázdnite nádrž na znečistenú vodu.
Pozri kapitolu „Čistenie nádrže na znečistenú vo-
du".
Nádrž na znečistenú vodu nie je správne nasadená v
prístroji.
 Skontrolujte, či kryt pevne prilieha na nádrž na zne-
čistenú vodu.
Pozri kapitolu „Čistenie nádrže na znečistenú vo-
du".
Odlučovač je upchatý.
 Odoberte kryt z nádrže na znečistenú vodu a očis-
tite odlučovač.
Pozri kapitolu „Čistenie nádrže na znečistenú vo-
du".
Filtračná sieť odlučovača nádrže na znečistenú vodu
bola pri čistení poškodená.
 Vymeňte odlučovač.
Prístroj zanecháva šmuhy na podlahe
Čistiace alebo ošetrovacie prostriedky nie sú vhodné
pre prístroj alebo sú nesprávne dávkované.
 Používajte čistiace a ošetrovacie prostriedky odpo-
rúčané výrobcom.
Pozri kapitolu „Čistiace a ošetrovacie prostriedky".
 Dodržiavajte údaje výrobcu o dávkovaní.
Prvé zvlhčenie valcov nebolo aplikované alebo len veľ-
mi krátko a valce preto neboli celkom vlhké (valce preto
čistite len po častiach).
Obrázok
 Valce celkom zvlhčite.
Odobratie rukoväte zo základného prístroja
POZOR
Po zmontovaní už zo základného prístroja neodoberajte
rukoväť.
Rukoväť sa zo základného prístroja môže odobrať len
ak sa prístroj odošle na servis.
Obrázok
Pozri obrázok na konci návodu na obsluhu
 Skrutkovač v 90 stupňovom uhle vsuňte do malého
otvoru na zadnej strane rukoväte a odoberte ruko-
väť.
POZOR
Dávajte pozor, aby nedošlo k poškodeniu spojovacieho
kábla medzi základným prístrojom a rukoväťou.
– 11
SK

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: