Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Rengörings- och skötselmedel
OBSERVERA
Olämpliga rengörings- och skötselmedel kan skada ma-
skinen och leda till att garantin upphör.
Hänvisning
Tillsätt rengörings- eller skötselmedel för golvrengöring
från KÄRCHER efter behov.
 Följ tillverkarens doseringsanvisningar för rengö-
rings- eller skötselmedel.
 Fyll först på vatten och sedan rengörings- eller
skötselmedel i färskvattentanken så att det inte bil-
das skum.
 För att MAX-volymen i färskvattentanken inte ska
överskridas måste du lämna plats för rengörings-
eller skötselmedlet när du fyller på.
Åtgärder vid störningar
Fel har ofta enkla orsaker som du själv kan åtgärda med
hjälp av fölande översikt. Om du inte är säker eller om
fel uppkommer som inte finns med här bör du ta kontakt
med en auktoriserad kundtjänst.
Valsbefuktning med färskvatten saknas
Filterinsatsen är inte isatt.
Bild
 Ta ur färskvattentanken och sätt i filterinsatsen
med stiftet uppåt.
Filterinsatsen sitter åt fel håll.
 Ta ur filterinsatsen och sätt i den med stiftet uppåt.
Sugslangen är tilltäppt på grund av smutsavlagringar.
 Ta försiktigt bort sugslangarna från sughuvudet
och grundmaskinen.
 Lägg i sugslangarna i kallt vatten i ca 10–20 minuter.
 Rengör sugslangarna med ett trubbigt föremål och/
eller under rinnande vatten.
Maskinen tar inte upp smuts
Inget vatten i vattentanken.
 Efterfylla vatten
Färskvattentanken sitter inte rätt i maskinen.
 Sätt in färskvattentanken så att den sitter rätt i ma-
skinen.
Det saknas rengöringsvalsar eller de är inte korrekt in-
satta.
Bild
 Sätt in rengöringsvalsarna eller skruva fast dem så
långt det går på hållaren.
Rengöringsvalsarna är smutsiga eller slitna.
 Rengör rengöringsvalsarna.
eller
 Byt rengöringsvalsarna.
Valsarna roterar inte
Valsarna blockeras.
Bild
 Ta ut valsarna och kontrollera om något föremål el-
ler nätkabeln har fastnat i valsarna.
Högt knackande när maskinen sätts på
Valsarna är för torra.
 Fukta valsarna fukta maskinen med 200 ml vatten
i parkeringsstationen.
Slamrande ljud i sughuvudet
Det finns delar (t.ex. stenar eller splitter) i sughuvudet.
Bild
 Ta bort kåpan och rengör sughuvudet.
Se kapitlet "Rengör sughuvudet".
Sugeffekten försämras
Sugkanalerna och spåren i sughuvudet är blockerade.
Bild
 Ta bort kåpan och rengör sughuvudet.
Se kapitlet "Rengör sughuvudet".
Maskinen förlorar smutsvatten
Smutsvattentank är full.
Bild
till
Bild
 Töm genast smutsvattentanken.
Se kapitlet "Rengör smutsvattentanken".
Smutsvattentanken sitter inte rätt i maskinen.
 Kontrollera om locket sitter på smutsvattentanken
korrekt.
Se kapitlet "Rengör smutsvattentanken".
Avskiljaren är blockerad.
 Ta av locket från smutsvattentanken och rengör av-
skiljaren.
Se kapitlet "Rengör smutsvattentanken".
Separatorns filternät i smutsvattentanken skadades när
det rengjordes.
 Byt separator.
Maskinen lämnar streck på golvet
Rengörings- eller skötselmedlet lämpar sig inte för ma-
skinen eller är feldoserat.
 Använd rengörings- eller skötselmedel som rekom-
menderas av tillverkaren.
Se kapitlet "Rengörings- och skötselmedel".
 Följ tillverkarens doseringsanvisningar.
Den första fuktningen av valsarna genomfördes inte el-
ler genomfördes under för kort tid och de är därför inte
ordentligt fuktade (valsarna rengör därför endast del-
vis).
Bild
 Fukta valsarna ordentligt.
Borttagning av handtaget från basenheten
OBSERVERA
Ta inte bort handtaget från basenheten efter montering-
en.
Handtaget får endast tas bort från basenheten om ap-
paraten ska skickas på service.
Bild
Se bilden i slutet av bruksanvisningen
 Stick in skruvmejseln med 90 graders vinkel i det lil-
la hålet på baksidan av handtaget och ta av det.
OBSERVERA
Se till att anslutningskabeln mellan basenheten och
handtaget inte skadas.
– 11
SV
83

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: