Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Všeobecné pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SK
Bezpečnostné pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . SK
Popis prístroja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SK
Montáž. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SK
Spustenie do prevádzky . . . . . . . . . . . . . . . . SK
Prevádzka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SK
Starostlivosť a údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . SK
Pomoc pri poruchách . . . . . . . . . . . . . . . . . . SK
Technické údaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SK
Všeobecné pokyny
Pred prvým použitím Vášho zariadenia
si prečítajte tento originálny návod na
prevádzku, konajte podľa neho a
uschovajte ho pre neskoršie použitie
alebo pre ďalšieho majiteľa zariadenia.
Používanie výrobku v súlade s jeho určením
Podlahový čistič používajte výlučne v domácnosti na
čistenie tvrdých podláh s povrchom odolným voči vode.
Nečistite povrchy, ktoré nie sú odolné voči vode ako sú
napr. korkové podlahy bez povrchovej úpravy (voda
môže preniknúť do podlahy a poškodiť ju).
Prístroj je vhodný na čistenie PVC, linolea, dlaždíc, ka-
meňa, parkiet impregnovaných olejom a voskom, lami-
nátu ako aj všetkých podlahových krytín odolných voči
vode.
Ochrana životného prostredia
Obalové materiály sú recyklovateľné. Obalové
materiály láskavo nevyhadzujte do komunálne-
ho odpadu, ale odovzdajte ich do zberne druhot-
ných surovín.
Vyradené prístroje obsahujú hodnotné recyklo-
vateľné látky, ktoré by sa mali opät' zužitkovat'.
Staré zariadenia preto láskavo odovzdajte do
vhodnej zberne odpadových surovín.
Elektrické a elektronické prístroje často obsahujú sú-
časti, ktoré môžu pri nesprávnom zaobchádzaní alebo
nesprávnej likvidácii predstavovať potenciálne nebez-
pečenstvo pre ľudské zdravie a životné prostredie. Tieto
súčasti sú však potrebné pre správnu prevádzku prí-
stroja. Prístroje označené týmto symbolom sa nesmú
likvidovať spolu s domovým odpadom.
Pokyny k zloženiu (REACH)
Aktuálne informácie o zložení nájdete na:
www.kaercher.com/REACH
Rozsah dodávky
Rozsah dodávky vášho zariadenia je zobrazený na
obale. Pri vybaľovaní skontrolujte úplnosť obsahu bale-
nia.
Ak niektoré diely chýbajú, alebo ak zistíte škody vznik-
nuté pri preprave, informujte prosím o tom predajcu.
Náhradné diely
Používajte len originálne príslušenstvo a originálne ná-
hradné diely, pretože zaručujú bezpečnú a bezporucho-
vú prevádzku prístroja.
Informácie o príslušenstve a náhradných dieloch nájde-
te na stránke www.kaercher.com.
158
Obsah
V každej krajine platia záručné podmienky našej distri-
5
bučnej organizácie. Prípadné poruchy spotrebiča od-
5
stránime počas záručnej lehoty bezplatne, ak sú ich prí-
8
činou chyby materiálu alebo výrobné chyby. Pri uplatňo-
8
vaní záruky sa spolu s dokladom o kúpe zariadenia lás-
8
kavo obráťte na predajcu alebo na najbližší
8
autorizovaný zákaznícky servis.
10
(Adresu nájdete na zadnej strane)
11
Symboly na prístroji
12
POZOR
Počas čistenia nesmie dôjsť k prekročeniu
značky „MAX" nádrže na znečistenú vodu.
Rešpektujte nasledujúci postup:
1.
Najprv vyprázdnite nádrž na znečistenú vo-
du.
2.
Potom naplňte nádrž na čistú vodu.
Bezpečnostné pokyny
– Popri pokynoch v návode na
obsluhu je potrebné zohľadniť
aj všeobecné bezpečnostné
predpisy vyplývajúce zo zá-
konov.
– Výstražné a upozorňovacie
štítky umiestnené na prístroji
obsahujú pokyny pre bezpeč-
nú prevádzku.
Stupne nebezpečenstva
NEBEZPEČENSTVO
Upozornenie na bezprostredne
hroziace nebezpečenstvo, ktoré
môže spôsobiť vážne zranenia
alebo smrť.
VÝSTRAHA
Upozornenie na možnú nebez-
pečnú situáciu, ktorá by mohla
viesť k vážnemu zraneniu alebo
smrti.
– 5
SK
Záruka

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: