Download  Print this page

Advertisement

FORSIGTIG
Henviser til en mulig farlig situa-
tion, der kan føre til lette person-
skader.
BEMÆRK
Henviser til en mulig farlig situa-
tion, der kan føre til materiel ska-
de.
Elektriske Komponenter
FARE
 Renseren må ikke bruges i
svømmebassiner som inde-
holder vand.
 Kontroller at renser og tilbe-
hør er korrekt og i orden før
brug. Hvis maskinen ikke er i
en fejlfri tilstand, må den ikke
benyttes.
 En beskadiget tilslutningsled-
ning skal omgående udskiftes
af en autoriseret kundeser-
viceafdeling/el-installatør.
 Rør aldrig ved netstik og stik-
kontakt med fugtige hænder.
 Før alle service- og vedlige-
holdelsesarbejder skal ma-
skinen afbrydes og stikket
trækkes ud.
 Reparationsarbejder på
damprenseren må kun udfø-
res af den autoriserede kun-
deservice.
 Forbindelsen net-/forlænger-
ledning må aldrig ligge i vand.
ADVARSEL
 Maskinen skal altid tilsluttes
et elektrisk stik, der er instal-
leret af en el-installatør iht.
IEC 603064.
 Maskinen må kun sluttes til
vekselstrøm. Spændingen
skal svare til angivelsen på ty-
peskiltet.
 Tilslut damprenseren til stik-
dåser med tilkoblet FI-sikker-
hedsafbryder i vådrum, f.eks.
badeværelser.
 Anvend kun stænkvandsbe-
skyttede forlængerkabler
med en min. diameter på 3x1
mm².
 Tilkoblinger på strøm- eller
forlængerledninger må kun
udskiftes med nogle som har
samme stænkvandsbeskyt-
telse og samme mekaniske
styrke.
FORSIGTIG
 Undgå at køre over, klemme,
rive eller lign. i net- eller for-
længerledninger, da dette
ødelægger eller beskadiger
dem. Beskyt netledningerne
mod varme, olie og skarpe
kanter.
Sikker brug
FARE
 Brugeren skal anvende høj-
tryksrenseren iht. dens an-
vendelsesformål. Han skal
tage hensyn til lokale forhold
og holde øje med, om der er
personer i nærheden, når han
arbejder med aggregatet.
 Det er forbudt at bruge høj-
tryksrenseren i områder, hvor
der er eksplosionsfare.
– 6
DA
63

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: