Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Zuigkop reinigen
LET OP
Bij sterke verontreiniging of als onderdelen (bijv. ste-
nen, splinters) in de zuigkop terechtkomen moet deze
worden gereinigd. Deze onderdelen veroorzaken tij-
dens het gebruik een klapperend geluid of verstoppen
de zuigkanalen en reduceren het zuigvermogen.
Afbeelding
 Apparaat uitschakelen. Hiervoor de schakelaar
aan-/uitschakelen.
Afbeelding
 Stekker uit het stopcontact trekken.
Afbeelding
 Borstelwalsen verwijderen.
Zie hoofdstuk "Reiniging van de walsen".
Afbeelding
 Druk op de vergrendeling van de zuigkop.
 Verwijder de afdekking van de zuigkop.
 Reinig de afdekking van de zuigkop onder stro-
mend water.
 Indien nodig zuigkanalen en gleuf van de afdekking
van de zuigkop vrijmaken van vastzittende deel-
tjes.
 Reinig de zuigkop van het apparaat met een droge
doek.
 De afdekking van de zuigkop op de zuigkop beves-
tigen.
Afbeelding
 Borstelwalsen tot de aanslag op de walshouder
draaien.
Zie hoofdstuk "Reiniging van de walsen".
Vuilwaterreservoir reinigen
LET OP
Het vuilwaterreservoir moet regelmatig worden gerei-
nigd om te vermijden dat de afscheider niet door stof of
vuil verstopt raakt of zich vuil in het reservoir vastzet.
Afbeelding
 Apparaat uitschakelen. Hiervoor de schakelaar
aan-/uitschakelen.
Afbeelding
 Apparaat in het reinigingsstation plaatsen.
Afbeelding
tot
Afbeelding
 Vuilwaterreservoir uit het apparaat nemen.
Zie hoofdstuk "Vuilwaterreservoir leegmaken".
 Deksel/afscheider en vuilwaterreservoir met lei-
dingswater reinigen.
 Het vuilwaterreservoir kan ook in de afwasmachine
worden gereinigd.
Afbeelding
 Na de reiniging het vuilwaterreservoir met deksel
opnieuw in het apparaat plaatsen.
Reinigings- en onderhoudsmiddelen
LET OP
Gebruik van ongeschikte reinigings- en onderhouds-
middelen kan het apparaat beschadigen en de aan-
spraak op garantie laten vervallen.
Tip
Gebruik indien nodig reinigings- of onderhoudsmidde-
len van KÄRCHER voor de vloerreiniging.
 Let bij de dosering van de reinigings- of onder-
houdsmiddelen op de aanbevolen hoeveelheden
van de fabrikant.
44
 Vul het vuilwaterreservoir eerst met water en dan
met reinigings- of onderhousdmiddelen om
schuimvorming te vermijden.
 Laat tijdens het vullen met water nog plaats over
voor de hoeveelheid reinigings- of onderhoudsmid-
del zodat het "MAX"-vulpeil van het verswaterre-
servoir niet wordt overschreden.
Hulp bij storingen
Storingen hebben vaak een eenvoudige oorzaak die u
met behulp van het volgende overzicht zelf kunt oplos-
sen. Bij twijfel of bij storingen die niet worden vermeld
kunt u zich wenden tot de erkende klantendienst.
Walsen worden niet met vers water
Filterinzet is niet geplaatst.
Afbeelding
 Schoonwaterreservoir verwijderen en filterinzet
met pen naar boven plaatsen.
Filterinzet is omgekeerd geplaatst.
 Filterinzet verwijderen en filterinzet met pen naar
boven plaatsen.
De zuigslang is door opeenhoping van vuil verstopt.
 Zuigslangen voorzichtig van de zuigkop en het ba-
sisapparaat verwijderen.
 Zuigslangen voor 10 - 20 minuten in koud water
leggen.
 Zuigslangen met een stomp voorwerp en/of onder
stromend water reinigen.
Apparaat neemt geen vuil op
Geen water in de watertank.
 Water bijvullen
Schoonwaterreservoir is niet correct in het apparaat ge-
plaatst.
 Verswaterreservoir zodanig plaatsen dat het vast
in het apparaat zit.
Borstelwalsen ontbreken of zijn niet correct gemon-
teerd.
Afbeelding
 Borstelwalsen monteren of de walsen tot de aan-
slag op de walshouder draaien.
Borstelwalsen zijn vervuild of versleten.
 Borstelwalsen reinigen.
of
 Borstelwalsen vervangen.
Walsen draaien niet
Walsen worden geblokkeerd.
Afbeelding
 Walsen verwijderen en controleren of een voor-
werp of het netsnoer in de walsen klem is komen te
zitten.
Luid ratelen bij het inschakelen
Walsen zijn te droog.
 Walsen bevochtigen of apparaat met 200 ml water
in parkeerstation bevochtigen.
Klapperend geluid in de zuigkop
Er bevinden zich onderdelen (bijv. stenen of splinters) in
de zuigkop.
Afbeelding
 Afdekking van de zuigkop wegnemen en zuigkop
reinigen.
Zie hoofdstuk "Zuigkop reinigen".
– 11
NL
bevochtigd

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: