Download  Print this page

Advertisement

VARO
Huomautus mahdollisesta vaa-
rallisesta tilanteesta, joka voi ai-
heuttaa vähäisiä vammoja.
HUOMIO
Huomautus mahdollisesta vaa-
rallisesta tilanteesta, joka voi ai-
heuttaa aineellisia vahinkoja.
Sähköiset komponentit
VAARA
 Älä käytä laitetta uima-altais-
sa, joissa on vettä.
 Tarkasta laitteen ja varustei-
den asianmukainen kunto en-
nen käyttöä. Jos kunto ei ole
moitteeton, laitteen ja varus-
teiden käyttö ei ole sallittua.
 Anna valtuutetun asiakaspal-
velun/sähköalan ammattilai-
sen välittömästi vaihtaa vauri-
oitunut verkkoliitäntäjohto.
 Älä koskaan tartu märillä kä-
sillä virtapistokkeeseen ja
pistorasiaan.
 Kytke laite pois päältä ennen
kaikkia hoito- ja huoltotöitä ja
vedä virtapistoke irti pistorasi-
asta.
 Vain valtuutettu asiakaspal-
velu saa suorittaa laitetta kos-
kevia korjaustöitä.
 Verkko-/jatkojohdon liitos ei
saa olla vedessä.
VAROITUS
 Laitteen liittäminen on sallittu
ainoastaan sähköliitäntään,
joka on sähköasentajan toi-
mesta asennettu IEC
60364:n mukaisesti.
86
 Liitä laite ainoastaan vaihto-
virtaan. Jännitteen on oltava
sama kuin laitteen tyyppikil-
vessä ilmoitettu jännite.
 Kosteissa tiloissa, esim. kyl-
pyhuoneissa, laitteen saa liit-
tää vain pistorasiaan, joka on
varustettu FI-suojakytkimellä.
 Käytä ainoastaan roiskevesi-
suojattuja jatkojohtoja, joiden
johtimien poikkileikkauspinta-
ala on vähintään 3x1 mm².
 Vaihda verkkoliitäntäjohdon
tai jatkojohdon liittimet vain
sellaisiin, joilla on sama rois-
kevesisuojaus ja sama me-
kaaninen lujuus.
VARO
 Kiinnitä huomiota siihen, että
verkko- tai jatkojohtoa ei va-
hingoiteta eikä vaurioiteta
ajamalla yli, puristamalla tai
kiskomalla. Suojaa verkko-
johto kuumuudelta, öljyltä ja
teräviltä reunoilta.
Turvallinen käyttö
VAARA
 Käyttäjän on käytettävä laitet-
ta tarkoituksenmukaisesti.
Käyttäjä on huomioitava pai-
kalliset olosuhteet ja työsken-
nellessään laitteen kanssa
huomioitava ympäristössä
oleskelevat henkilöt.
 Käyttö räjähdysalttiilla alueilla
on kielletty.
 Käytettäessä laitetta vaara-
alueilla on noudatettava vas-
taavia turvallisuusmääräyk-
siä.
– 6
FI

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: