Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Күту мен техникалық тексеру
жұмыстары
Бұйымды шаю процедурасы арқылы
тазалау
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ
Жұмысты аяқтаған соң, бұйымды əрдайым
тазалау станциясымен жəне таза сумен шайып
жуыңыз. Бұл процедура бұйымның оңтайлы
тазалануын қамтамасыз етеді жəне бұйымда кір
мен бактериялардың жиналуына немесе қолайсыз
иістің пайда болуына жол бермейді.
Сурет
 Бұйымды өшіру үшін, бұйым қосқышын (қосу/
өшіру) басыңыз.
Сурет
 Бұйымды тазалау станциясына қойыңыз.
 Соратын арналардан жəне соратын
бастиектердің оймакілтектерінен тазалау
құралының қалдықтарын толық кетіру
мақсатында шаю үшін таза суға арналған бакқа
салқын немесе жылы құбыр суының азғантай
мөлшерімен толтырыңыз.
 Таза су багын бұйым ішіне салып қойыңыз.
Сурет
 Кір су багын шығарып босатыңыз.
"Кір су багын босату" тарауын қараңыз.
 Өлшеуіш ыдысты 200 мл сумен толтырыңыз.
 Суды тазалау станциясына құйыңыз.
 Қажет болса, шаю процедурасы үшін тиісті
KÄRCHER тазалағыш заттарын қосуға болады.
 Бұйымды қосу үшін бұйым қосқышын (Қосу/
Өшіру) басыңыз.
 Бұйымды су тазалау станциясынан толығымен
сорылғанша 30-60 секунд ішінде жұмыс
істетіңіз.
Сонымен шаю процедурасы аяқталады.
Нұсқау
Бұйым қаншама ұзақ қосылған болса, тазалағыш
білікшелерде соншама аз қалдық ылғал қалады.
 Бұйымды өшіру үшін, бұйым қосқышын (қосу/
өшіру) басыңыз.
 Егер таза су багында су қалған болса, таза су
багын шығарып босатыңыз.
Сурет
 Кір су багын босатыңыз.
"Кір су багын босату" тарауын қараңыз.
 Егер тазалау станциясында су қалған болса,
суды төгіп тастаңыз.
Сурет
 Электр ашасын электр розеткасынан шығарып
алыңыз.
Сурет
 Желілік кабельді кабель ілгегіне орап қойыңыз.
 Желілік кабельді кабель қысқышымен бекітіңіз.
Білікшелерді тазалау
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ
Бұйымды білікшелерді шығару үшін еденге қоймас
бұрын, таза су мен кір су бактарын босату керек.
Осылайша бактан еден төсеміне
сұйықтықтардың төгілуіне жол берілмейді.
Нұсқау
Кірлену қатты болған жағдайда, тазалағыш
білікшелерді бөлек тазалауға болады.
Сурет
 Бұйымды өшіру үшін, бұйым қосқышын (қосу/
өшіру) басыңыз.
 Егер таза су багында су қалған болса, таза су
багын шығарып босатыңыз.
Сурет
 Электр ашасын электр розеткасынан шығарып
алыңыз.
 Таза су багын босатыңыз.
Сурет
 Кір су багын босатыңыз.
Сурет
 Тазалағыш білікшелерді тұтқасынан шығарып
тастаңыз.
 Тазалағыш білікшелерді ағынды су астында
тазалаңыз.
немесе
 Тазалағыш білікшелерді кір жуу машинасында
ең көбі 60°C температурасында жуыңыз.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ
Кір жуу машинасында тазалаған кезде,
кондиционерді қолданбаңыз. Сөйтіп
микроталшықтар зақымдалмайды жəне
тазалағыш білікшелер өзінің жоғары тазалау
өнімділігін сақтап тұрады.
Тазалағыш білікшелерді кептіргіште кептіруге
болмайды.
 Тазалаған соң, білікшелерді таза ауада
кептіріңіз.
Сурет
 Тазалағыш білікшелерді тірелгенше білікше
бекіткішіне бұрап бекітіңіз.
 Білікшелердің ішкі жағы мен бұйымдағы білікше
ұстағышының түстері сəйкес екендігіне назар
аударыңыз (мысалы, көк пен көк).
 Салып қойған соң, тазалағыш білікшелер берік
орнатылып тұрғанын тексеріңіз.
Сорғыш бастиекті тазалау
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ
Кірлену қатты болған немесе бөліктер (мысалы,
тастар, сынықтар) сорғыш бастиекте қалған
жағдайда, оларды тазалап шығу керек. Мұндай
бөліктер жұмыс барысында сылдырлайтын шуыл
тудырады немесе сору каналдарының бітелуіне
əкеліп, сору күшін азайтады.
Сурет
 Бұйымды өшіру үшін, бұйым қосқышын (қосу/
өшіру) басыңыз.
Сурет
 Электр ашасын электр розеткасынан шығарып
алыңыз.
Сурет
 Тазалағыш білікшелерді алып тастаңыз.
"Білікшелерді тазалау" тарауын қараңыз.
Сурет
 Сорғыш бастиек құлпын басыңыз.
 Сорғыш бастиек қақпағын алып тастаңыз.
 Сорғыш бастиек қақпағын ағынды су астында
тазалаңыз.
 Қажет болса, сору каналдары мен сорғыш
бастиек қақпағының қуыстарын ішінде тұрып
қалған бөліктерден тазартып шығыңыз.
 Бұйымның сорғыш бастиегін сулы шүберекпен
тазалаңыз.
 Сорғыш бастиек қақпағын сорғыш бастиекке
бекітіңіз.
– 11
KK
229

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: